Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201022343 nr. 248

22 343 Handhaving milieuwetgeving

Nr. 248 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2010

Hierbij bied ik u het rapport «Aandacht VROM-Inspectie voor milieuvergunningen grote bedrijven» aan.1 Het rapport behelst de aandacht van de VROM-Inspectie voor de 700 meest milieurelevante bedrijven in Nederland. De Inspectie richt zich met name op de 50 grootste bedrijven. De inzet van de VROM-Inspectie is complementair aan de inzet van lokale vergunningverlening. De Inspectie draagt bij aan het halen van nationale emissieplafonds en het realiseren van een level playing field.

Het rapport bevat aanbevelingen om de nationale en Europese wet- en regelgeving eenduidiger en beter uitvoerbaar te maken. De aanbevelingen worden (in het nationale beleid) opgevolgd. In het bijzonder zal ik streven naar een versterkte juridische basis voor de implementatie van de NEC plafonds. Daarnaast wordt een eenduidiger relatie tussen de Nederlandse Emissie Richtlijn en de Europese BAT Referentie Documenten uitgewerkt.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.