Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200822343 nr. 201

22 343
Handhaving milieuwetgeving

nr. 201
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2008

Hierbij doe ik u, mede namens de minister voor WWI en de minister van Justitie, het advies van de commissie Mans (het Onderzoeksteam herziening handhavingsstelsel VROM-regelgeving) toekomen1. Dit advies is ons vandaag aangeboden.

Ik heb tijdens het Algemeen Overleg Handhaving met de vaste commissie VROM van uw Kamer op 23 januari 2008 (Kamerstuk 29 383/22 343/25 422, nr. 95) reeds toegezegd de beleidsreactie over dit onderzoek na de zomer van 2008 aan uw Kamer aan te bieden. U kunt onze reactie uiterlijk in de loop van november tegemoet zien.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.