22 112
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

nr. 998
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2010

Hierbij stuur ik u ter informatie de politieke en feitelijke rapportage over de uitvoering van het Europese pact inzake immigratie en asiel door Nederland1. Beide rapportages zijn eind januari 2010 door Nederland aangeboden aan de Europese Commissie.

Bij de aanvaarding van het Europese pact inzake immigratie en asiel op 15 en 16 oktober 2008, heeft de Europese Raad besloten jaarlijks een debat te houden over het asiel- en migratiebeleid, aan te vangen in 2010. Ter voorbereiding van dat debat dienen de lidstaten jaarlijks een rapportage aan te leveren bij de Europese Commissie welke bestaat uit een politiek en een feitelijk deel.

Het politieke deel ziet op de inspanningen die op nationaal niveau zijn gepleegd waar het de implementatie van het Pact betreft. Het feitelijke deel is opgesteld door het onafhankelijk Nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk (EMN). De Commissie zal op basis van deze bijdragen van de lidstaten verslag doen aan de Europese Raad en dit indien nodig laten vergezellen van voorstellen en aanbevelingen over de uitvoering, door de Unie en haar lidstaten, van dit Pact.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven