22 112
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

nr. 634
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2008

Graag bied ik u, naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie «De Begroting Hervormen voor een ander Europa» (SEC(2007) 1188), de kabinetsreactie met betrekking tot de EU-begrotingsevaluatie aan1.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

F. C. G. M. Timmermans


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven