Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201922112 nr. 2699

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2699 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2018

Namens het kabinet stuur ik u hierbij een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 11 september 2018 om een kabinetsappreciatie van de voorstellen die het raadssecretariaat op 13 juli 2018 heeft gecirculeerd over transparantie van EU wetgevingsprocedures.1

Zoals u weet hecht het kabinet veel waarde aan de verbetering van transparantie in het Europese besluitvormingsproces. De afgelopen jaren heeft Nederland in Brussel dan ook een proactieve transparantieagenda gevoerd. Ondanks het feit dat de Nederlandse inzet niet breed wordt gedragen in de Raad, is het onderwerp, zoals u bent geïnformeerd, de afgelopen maanden aan bod gekomen in verschillende voorportalen. Dit is onder andere te danken aan de Nederlandse inspanningen om transparantie in de Raad aan de orde te stellen en door de aandacht die is gegenereerd door onder meer het COSAC-paper, het rapport van de Europese Ombudsman en de uitspraak van het Gerecht in de De Capitani-zaak (T-540/15).

Het kabinet verwelkomt dan ook het recente paper van het raadssecretariaat en het feit dat de Raad dit bespreekt in een ambtelijke werkgroep. Het AO Transparantie van 11 oktober biedt gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Momenteel draagt dit document de limité-markering. Volgens de richtsnoeren van de Raad voor de behandeling van interne Raadsdocumenten vallen documenten met deze markering onder de geheimhoudingsplicht overeenkomstig artikel 339 VWEU en artikel 6 lid 1 van het reglement van orde van de Raad.2

Zowel het kabinet als uw Kamer zijn gebonden aan deze richtsnoeren. Het is om deze reden dat het kabinet op dit moment niet in het openbaar kan ingaan op de inhoud van het desbetreffende document.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

DP 11099/18.

X Noot
2

Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35–61).