22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2692 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2018

Hierbij bied ik u het EU Justice Scoreboard 2018 (COM 2018, 364 final) aan1. Het betreft inmiddels de zesde keer dat de Europese Commissie (COM) een Justice Scoreboard heeft gepubliceerd.

Het EU Justice Scoreboard (EJS) is een door de COM ontwikkeld instrument dat de lidstaten een vergelijkend overzicht van de rechtstelsels in de EU-lidstaten biedt met als uitgangspunt de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiency van de rechtsstelsels.

Voor de totstandkoming van het EJS 2018 heeft de COM evenals in de eerdere edities gebruikt gemaakt van de kwantitatieve en kwalitatieve data van o.a. de Commission for the Efficiency of Justice van de Raad van Europa (CEPEJ), het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), het Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the EU (NPSJC), de Association of the Councils of State and Supreme Jurisdictions of the EU (ACA-Europe), de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), het European Competition Network (ECN), Eurostat en het World Economic Forum (WEF).

Daarnaast heeft de COM ook voor deze editie van het EJS experts uit de lidstaten – veelal vertegenwoordigers van Ministeries van Justitie en de raden voor de rechtspraak – geraadpleegd.

De indicatoren in het EJS 2018 zijn verder ontwikkeld. Met name wordt ook meer aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Nu de onafhankelijkheid van de rechtspraak in een aantal lidstaten onder druk staat is dit terecht een belangrijk meetpunt. Tevens wordt dieper ingegaan op de positie van de raden voor rechtspraak en de betrokkenheid van de uitvoerende macht bij de benoeming en het ontslaan van rechters en voorzitters van rechtbanken. Geheel nieuw is een tabel over de organisatie van het openbaar ministerie.

Evenals in de vorige edities laat ook het EJS 2018 een positief beeld zien voor Nederland. Voor de gepercipieerde onafhankelijkheid van de rechtspraak behoort Nederland tot de top van de lidstaten.

Het doel van het EJS is de lidstaten inzicht te geven in het functioneren en de ontwikkeling van hun nationale rechtstelsels. Zeker in deze tijden waar de onafhankelijkheid van de rechtspraak in sommige lidstaten in het geding is, is dit belangrijk. Het EJS geeft elke lidstaat inzicht in hoe het eigen rechtstelsel er bijstaat. Ik onderschrijf met de COM het belang hiervan. Evenals in vorige jaren is het oordeel positief ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van het EJS.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven