22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2534 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2018

Met verwijzing naar mijn brief van 26 maart 2018 (Kamerstuk 22 112, nr. 2523), waarin ik heb aangeven dat de reactie van het kabinet op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken (22 februari 2018) om voortaan uitdrukkelijk aandacht te besteden aan constitutionele aspecten van EU-voorstellen in BNC-fiches, zou worden meegenomen in de voorbereiding voor het AO-informatievoorziening van 12 april a.s., bericht ik u het volgende.

Uw brief aan de Minister-President van 31 januari 2018 betreffende de constitutionele toetsing van (nationale) wetsvoorstellen zal door het kabinet worden beantwoord. Daar het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken – het bezien van EU-wetgevingsvoorstellen op eventuele constitutionele aspecten (inclusief opname in de BNC-fiches) – een nadere invulling is van de constitutionele toets op nationaal niveau, zal dit element specifiek mee worden genomen in de kabinetsreactie op uw eerdergenoemde brief.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven