22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2529 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2511

Voorgesteld 3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Magnitsky-wet persoonsgerichte sancties oplegt aan buitenlanders die schuldig worden geacht aan grove mensenrechtenschendingen en grootschalige corruptie;

constaterende dat deze persoonsgerichte sancties kunnen bestaan uit reisverboden en het bevriezen van tegoeden;

overwegende dat een dergelijke wet wereldwijde reikwijdte zou moeten hebben;

overwegende dat wetten met dergelijke strekking zijn aangenomen in de VS, Canada, het VK, Estland, Letland en Litouwen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor zulke maatregelen op EU niveau,

verzoekt de regering, indien er in de EU onvoldoende draagvlak is, wetgeving in Nederland voor te bereiden,

en verzoekt de regering de Kamer binnen vijf maanden te informeren over de genomen stappen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Sjoerdsma

Van Helvert

Voordewind

Naar boven