22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2048 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 januari 2016

Hierbij meld ik u dat het BNC-fiche inzake het voorstel COM(2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad, niet binnen de daarvoor geldende zes weken termijn naar uw Kamer kan worden verzonden. Het fiche zal uw Kamer op zo kort mogelijke termijn worden toegestuurd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Naar boven