Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522112 nr. 1917

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1917 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2014

Conform de toezegging in het algemeen overleg op 12 februari 2013 inzake informatievoorziening over Europese besluitvorming (Kamerstuk 22 112, nr. 1581) treft u bijgaand de reactie van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake drinkwaterkwaliteit in de EU1.

Via deze raadpleging wil de Europese Commissie te weten komen of en, zo ja, wat er volgens de burger moet worden gedaan om het aanbod van goed drinkwater te verbeteren. De resultaten van de raadpleging zullen als uitgangspunt dienen voor een besluit over een eventuele herziening van de EU-Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG).

Deze vragenlijst gaat ook in op een paar andere zaken die het Europees burgerinitiatief Right2Water aan de orde heeft gesteld, zoals betaalbaarheid, en die zijn niet geregeld met de huidige Drinkwaterrichtlijn.

Het position paper van het kabinet sluit aan bij het kabinetsbeleid zoals vastgesteld in de Beleidsnota Drinkwater, en het BNC fiche inzake de Mededeling van de Commissie COM (2014) 177 over het Europees burgerinitiatief «Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!»

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl