22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1374 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2012

Hierbij zend ik u een afschrift van het Groenboek van de Europese Commissie inzake «Herstructurering en anticipatie op veranderingen: uit recente ervaring te trekken lessen» (COM (2012, 7)).1 Dit betreft te trekken lessen uit herstructureringen van bedrijven ten tijde van de crisis.

In het stuk wordt een adequate beschrijving gegeven van de recente ontwikkelingen en praktijken rond herstructureringen in het bedrijfsleven en de rol van centrale en regionale overheden daarbij. Aangegeven wordt, hoe in verschillende EU-lidstaten in het licht van de economische crisis is gereageerd op uitdagingen in verband met herstructurering. Voorts beschrijft het Groenboek welke beleidsopties in algemene zin openstaan indien economische ontwikkelingen tot aanpassingen nopen. Het Groenboek is evenwel een discussiestuk van dermate algemene aard dat het weinig specifieke aanknopingspunten biedt voor nieuw beleid. Om die reden zal het kabinet het Groenboek ter kennisgeving aannemen.

Mochten zich ter zake in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen dan zal uw Kamer daarvan vanzelfsprekend in kennis worden gesteld.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven