22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1291 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Op 14 november 2011 heeft de Europese Commissie, via document COM(2011) 730 definitief, een voorstel gedaan voor een Verordening van de Raad betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen. Deze moet de huidige Verordening (EG) nr. 2073/2004 vervangen. Aangezien het hier slechts technische wijzigingen betreft, die de bestaande procedures voor administratieve samenwerking aanpassen aan de technologische ontwikkelingen, is ervoor gekozen geen BNC-fiche te schrijven. Niettemin wil ik u per brief kort over een aantal punten nader informeren.

De bepalingen van de huidige Verordening creëren een juridisch kader voor de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen. Zij moeten worden herzien om rekening te houden met de invoering van het Excise Movement and Control System, het geautomatiseerde systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen binnen de EU (hierna «het EMCS» genoemd), dat is opgezet op basis van Beschikking nr. 1152/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen. Het EMCS vormt de grondslag voor een sneller en sterker geïntegreerd optreden van de autoriteiten van de lidstaten bij de uitoefening van het toezicht op het verkeer van accijnsgoederen, uitgaande van geautomatiseerde risicoanalyses.

De bestaande verordening van de Raad vormde een rechtsgrond voor een vroegere fase van het EMCS-project, ten behoeve van computerondersteunde manuele procedures, in afwachting van de automatisering van de ondersteuning van de administratieve samenwerking, die nu aan bod komt.

Feitelijk gaat het niet om nieuwe regelgeving maar om aanpassing van bestaande regelgeving. In plaats dat berichten worden uitgewisseld via de huidige bestaande systemen zullen deze voortaan worden uitgewisseld via het EMCS. Tevens wordt de tekst van de huidige verordening opgeschoond en leesbaarder gemaakt, waarbij deze zo veel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met die van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG.

Omdat het voorstel van de Commissie in essentie niet afwijkt van de bepalingen in de huidige verordening kan hiermee worden ingestemd. Mede gezien het feit dat een nieuwe fase van het EMCS, waarin is voorzien in de automatisering van de ondersteuning van de administratieve samenwerking, in werking treedt met ingang van 1 januari 2012 is een spoedige inwerkingtreding van de Verordening gewenst.

Naar het zich laat aanzien moet inwerkingtreding in de eerste helft van 2012 haalbaar zijn.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Naar boven