Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2002-2003
Kamerstuk 22054 nr. 64

Gepubliceerd op 4 november 2002
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054
Wapenexportbeleid

nr. 64
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 oktober 2002

Met referte aan uw in de aanhef vermelde brief van 11 oktober 2002 bericht ik u als volgt.

Het door u gevraagde overzicht van de wapenuitvoervergunningen is als bijlage gevoegd bij het jaarrapport over 2001 inzake de Nederlandse wapenexport, dat u op 3 juli 2002 (kamerstuk 22 054, nr. 63) is toegegaan. In aanvulling daarop heb ik u heden een cijfermatig overzicht toegestuurd van de in de eerste helft van 2002 afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen.

Een overzicht van de individuele vergunningen die in 2000, resp. 2001 zijn afgegeven is u op 27 november 2001 (EZ01-656), resp. 12 juli 2002 (EZ02-362) door mijn ambtsvoorganger Ybema toegestuurd. Het overzicht over 2002 kan u op zijn vroegst medio 2003 worden toegestuurd.

Ik wijs u er op dat toezending van deze overzichten geschiedt op voorwaarde dat deze op de griffie worden bewaard, uitsluitend ter inzage door de leden van de vaste Commissies voor resp. BZ en EZ. Dit impliceert dat een eventueel debat hierover alleen in een besloten gedeelte van het overleg plaats kan vinden.

U vroeg mij voorts om aan te geven welke maatregelen zijn genomen om de uitvoerende diensten toe te rusten op hun taken in het kader van de doorvoerregeling van militaire goederen. Ik heb geconstateerd dat de uitvoerende diensten wat mankracht betreft voldoende zijn toegerust op de taken die voortvloeien uit de nieuwe doorvoerregeling. Er blijkt in de praktijk echter nog onvoldoende duidelijkheid te bestaan omtrent de onderlinge taakafbakening. Ik ben van mening dat dit snel moet verbeteren, en zal daarvoor de medewerking van de betrokken bewindslieden vragen. Ik zal hierover tijdens het voor 31 oktober a.s. voorziene algemeen overleg inzake het wapenexportbeleid nadere informatie verschaffen.

Tenslotte meld ik u dat, sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van de nieuwe wetgeving inzake doorvoer, in totaal 17 vergunningen en consenten voor doorvoer zijn verleend. Er zijn tot nu toe geen vergunningen geweigerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl