Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 22054 nr. 238

Gepubliceerd op 24 december 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 238 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2013

Naar aanleiding van uw verzoek om de inhoud van de vertrouwelijke brief (Kamerstuk 22 054, nr. 237) inzake het Syrisch chemisch wapenprogramma openbaar te maken zonder dat die ingaat tegen de internationale verplichtingen van Nederland, informeer ik u als volgt.

In het AO wapenexport van 3 juli 2013 heb ik u toegezegd te zullen onderzoeken of het mogelijk is om het eindgebruik van het door Nederlandse bedrijven geleverde glycol vast te stellen. Vervolgens heb ik op 3 september in mijn antwoorden op de schriftelijke vragen1, gesteld door het lid Sjoerdsma over het mogelijke eindgebruik van door Nederlandse bedrijven geleverde glycol, u medegedeeld dat de mogelijkheden om het eindgebruik van het glycol na te gaan beperkt zijn. Eén van de redenen die ik daarvoor aandroeg was het feit dat Syrië geen lid was van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Daarnaast heb ik u verteld dat zelfs als Syrië lid van de OPCW was geweest, glycol niet onder de reikwijdte van de OPCW zou vallen.

Nadien is Syrië wel partij geworden bij de Chemische Wapens Conventie (CWC) en werd daarmee lid van de OPCW. Op het moment dat de CWC van kracht werd in Syrië ontstond de verplichting voor Syrië om een initiële declaratie in te dienen bij de OPCW. Deze initiële declaratie is de aangifte van activiteiten die betrekking hebben op het Syrische chemisch wapenprogramma. Op 21 november heeft Syrië een aanvulling op de initiële declaratie ingediend.

Wanneer uit zulke declaraties nieuwe informatie naar voren komt over mogelijke leveranties van goederen en chemicaliën vanuit Nederland naar Syrië, zal ik deze doorgeleiden naar de Douane, in haar rol als toezichthouder op exportcontrole- en sanctiewetgeving.

De declaraties die landen bij de OPCW indienen zijn strikt confidentieel en dus kan ik daar in het openbaar geen informatie over verschaffen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 3149.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl