22 054
Wapenexportbeleid

nr. 156
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN VAN DAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152

Voorgesteld 8 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer pas na afgifte van vergunningen voor wapenexport hierover geïnformeerd wordt;

van mening, dat de Kamer vooraf ingelicht dient te worden over elk voornemen om een wapenexportvergunning af te geven wanneer deze een exportwaarde van meer dan een miljoen euro omvat;

van mening, dat gezien het grote belang voor vrede, veiligheid en mensenrechten, bij elke wapenexportvergunning de eindbestemming en het einddoel van de gebruiker (uitgezonderd NAVO-landen) duidelijk moet zijn, zodat Nederland altijd zicht heeft op de werkelijke eindbestemming en het indien nodig een vergunning kan weigeren;

verzoekt de regering elk voornemen om een wapenexportvergunning af te geven wanneer de exportwaarde een miljoen euro overschrijdt, drie weken vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Kamer met duidelijke informatie over de eindbestemming van deze leverantie, zodat de Kamer kan besluiten om deze aanvraag stilzwijgend goed te keuren dan wel het besluit te stuiten en hierover het debat aan te gaan met de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Van Dam

Naar boven