22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2014

Op 11 september spraken wij elkaar in het AO HSL/Fyra over de geluidaanpak HSL-Zuid (Kamerstuk 22 026, nr. 467). Zoals toegezegd ontvangt u direct na het Kerstreces de onderzoeksrapporten van TNO en Movares die op dat moment definitief zijn, inclusief een beleidsreactie. Daaraan voorafgaand wil ik u op de hoogte brengen van de voortgang.

In mijn brief van 10 september jl. (Kamerstuk 22 026, nr. 464) is aangegeven dat de benodigde kosten om alle op het Tracébesluit gebaseerde overschrijdingen bij bestaande woningen weg te nemen, tussen de € 150 en € 200 miljoen bedragen. Dit dwingt tot het maken van een kosten-baten afweging, waarbij wordt gericht op de grootste overschrijdingen (3dB en hoger). Movares is op dit moment aan het uitwerken wat dat zou kunnen betekenen.

Bij het bepalen van de maatregelen staat centraal om samen met de bestuurders en bewoners tot een gedragen maatregelpakket te komen. Daarvoor is het belangrijk dat er vertrouwen is in het proces. Om dit te borgen, is besloten een gezaghebbend en onafhankelijk voorzitter in te stellen om het participatieproces te begeleiden. In afstemming met de gemeenten is gekozen voor de heer Pieter Jan Biesheuvel.

De eerste bestuurlijke bijeenkomst zal plaatsvinden januari. In de maanden daarna kan er intensief met de bewoners gesproken worden over de concrete uitwerking, waarna in mei de voorzitter een advies uitbrengt op basis van de uitkomsten. Met deze planning kan vóór juni conform motie De Boer/Hoogland (Kamerstuk 22 026, nr. 471) een gedragen besluit gestalte krijgen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven