22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 418 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DE ROUWE

Voorgesteld 19 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft aangegeven dat «bij een heraanbesteding een aanzienlijk lagere concessievergoeding zal worden gerealiseerd»;

overwegende dat een realistische en toekomstvaste structurele oplossing gebaat is bij een goed zicht op een realistische concessievergoeding;

verzoekt de regering, in kaart te laten brengen wat een realistische concessievergoeding voor het vervoer over de hogesnelheidslijn is en de Kamer hierover vóór het debat over de structurele oplossing te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

De Rouwe

Naar boven