Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200022026 nr. 105

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs

nr. 105
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 1999

Hierbij doen wij u, ter informatie, toekomen:

• het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II);1

• het bijbehorende akoestische onderzoek.1

Separaat van deze brief zenden wij u een brief over het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I).

De totstandkoming van het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II)

Op 15 april 1998 is het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid vastgesteld. Tegen dit besluit konden belanghebbenden beroep aantekenen. Op 6 september 1999 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de ingediende beroepen. Daarbij is een aantal delen van het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat voor de meeste van die delen nieuwe besluiten moeten worden genomen. Voorzover deze nieuwe besluiten in overeenstemming zijn met het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 31 oktober 1997, kan worden volstaan met het nemen van een nieuw tracébesluit: het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I). Voorzover de nieuwe besluiten niet in overeenstemming zijn met het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 31 oktober 1997 moeten eerst ontwerp-tracébesluiten worden opgesteld en ter inzage gelegd, waarvan bijgevoegd ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II) het eerste is.

Verder bevat dit ontwerp-Tracébesluit een ontwerp-besluit voor een ambtshalve herziening van het Tracébesluit HSL-Zuid van 15 april 1998. Het betreft een herziening in de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht van de kruising van de Lindtse Dijk met het tracé van de HSL-Zuid.

In het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II) worden de grenzen of beperkingen die de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid d.d. 1 juli 1997 stelt, in acht genomen.

Terinzagelegging

Het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II) ligt met ingang van 30 november tot en met 27 december 1999 op de gebruikelijke plaatsen ter inzage.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk danwel mondeling hun zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II).

Nadere informatie

Indien u nadere informatie wenst verzoeken wij u contact op te nemen met de heer R.G. Smits van de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid, Projectbureau Zuid-Holland Zuid (telefoon: 033 – 4 683 900) of de heer ir. H.L. Hoekstra van de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid, Projectbureau HSL-A16 (telefoon: 076 – 5 438 800).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen- taire Documentatie.