Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200022026 nr. 104

22 026
Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs

nr. 104
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 1999

Hierbij doen wij u toekomen:

• het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I);1

• het bijbehorende akoestisch onderzoek.1

Het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I) is vastgesteld op 23 november 1999 en treedt op 30 november 1999 in werking.

Separaat van deze brief zenden wij u een brief over het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling II).

De totstandkoming van het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I)

Op 15 april 1998 is het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid vastgesteld. Tegen dit besluit konden belanghebbenden beroep aantekenen. Op 6 september 1999 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de ingediende beroepen. Daarbij is een aantal delen van het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat voor de meeste van die delen nieuwe besluiten moeten worden genomen. Voorzover deze nieuwe besluiten in overeenstemming zijn met het ontwerp-Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 31 oktober 1997, kan worden volstaan met het nemen van een nieuw tracébesluit: het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I).

Terinzagelegging

Het Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling I) ligt met ingang van 30 november 1999 tot en met 10 januari 2000 op de gebruikelijke plaatsen ter inzage.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie wenst verzoeken wij u contact op te nemen met de heer R.G. Smits van de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid, Projectbureau Zuid-Holland Zuid (telefoon: 033 – 4 683 900) of de heer ir. H.L. Hoekstra van de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid, Projectbureau HSL-A16 (telefoon: 076 – 5 438 800).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.