21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 748 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat algoritmes een positieve bijdrage kunnen leveren aan economische groei en het beantwoorden van maatschappelijke uitdagingen;

overwegende dat met het oog op grondrechten en ethiek het van belang is dat de mens grip kan houden op algoritmes;

constaterende dat er algoritmes zijn, bijvoorbeeld doordat zij zelf leren en zich ontwikkelen, waarbij niet eenduidig is te volgen en te achterhalen hoe een uitkomst tot stand wordt gebracht en conclusies worden getrokken;

overwegende dat dit een verontrustende ontwikkeling kan zijn waarbij ongewenste situaties zo veel als mogelijk voorkomen moeten worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken in wat voor situaties dergelijke ongewenste effecten zich voor kunnen doen, hoe dit voorkomen kan worden, en de Kamer daarover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Wörsdörfer

Naar boven