Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-33 nr. 437

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 437 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2013

Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het verslag toekomen van de Informele Transportraad van 15 en 16 september 2013.

Deze informele bijeenkomst van transportministers vond onder het Litouwse Voorzitterschap plaats in Vilnius, en stond geheel in het teken van het gemeenschappelijke Europees luchtruim (Single European Sky, SES). SES is gericht op beëindiging van de bestaande fragmentatie van luchtruim en luchtverkeersleiding, die leidt tot omvliegen, congestie, extra milieubelasting, vertragingen en verhoogde kosten. Het voorzitterschap heeft tijdens de informele raad gepeild hoe het staat met de politieke wil om tot een versnelling van de implementatie van SES te komen, en getracht te verkennen welke stappen de lidstaten zelf voor ogen hebben om tot een versnelling te komen.

De resultaten van deze Informele Transportraad zullen worden meegenomen in de verdere discussie rondom het SES II plus pakket.

De volgende Transportraad zal plaatsvinden op 10 oktober 2013 in Luxemburg.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Verslag van de Informele Transportraad d.d. 15 en 16 september 2013 in Vilnius

De Informele Transportraad vond onder het Litouwse Voorzitterschap plaats in Vilnius, en stond geheel in het teken van het voorstel van de Commissie voor een Verordening inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke Europees luchtruim (Single European Sky, SESII plus). SES is gericht op beëindiging van de bestaande fragmentatie van luchtruim en luchtverkeersleiding, die leidt tot omvliegen, congestie, extra milieubelasting, vertragingen en verhoogde kosten. De lidstaten en de betrokken sectoren werken bijna een decennium aan de implementatie van regelgeving op dit gebied, die in twee pakketten is uitgebracht (SES I, 2004 en SES II, 2009). Door velen wordt onderkend dat met de huidige regelgeving de juiste principes en richting zijn gekozen. Echter, de implementatie verloopt minder voorspoedig dan voorzien, zowel door de economische omstandigheden als door institutionele kwesties en nationale belangen in de luchtvaart.

Het voorzitterschap heeft tijdens de informele raad gepeild hoe het staat met de politieke wil om tot een versnelling te komen van de implementatie van SES door gedetailleerde en verdergaande regelgeving, en getracht te verkennen welke stappen de lidstaten zelf voor ogen hebben om tot een versnelling te komen.

Alle delegaties bevestigden hun verbondenheid aan de doelstelling van SES, waarbij de meerderheid van de delegaties aangaf de voorkeur te geven aan de uitvoering van de verplichtingen binnen het reeds bestaande SES II pakket, al zou dit meer tijd vergen dan aanvankelijk was voorzien. Zij spraken in het bijzonder hun zorgen uit over de in het SES II plus pakket voorgestelde verzelfstandiging van ondersteunende diensten, en de sociale en economische gevolgen die een nieuw maatregelenpakket kan hebben.

Ook Nederland heeft aangegeven met onverminderde inzet de doelen van SES te willen blijven nastreven. Hierbij heeft Nederland gepleit voor de combinatie van een overkoepelende visie en een aantal doelgerichte optimalisaties, bijvoorbeeld het uitbreiden van de taken van EASA (European Aviation Safety Agency), de betrokkenheid van luchtvaartmaatschappijen en het toespitsen van de prestatie-indicatoren. Hierbij behoeft de kern van de bestaande regelgeving niet aangepast te worden, dit zou eerder tot een vertraging dan tot een versnelling leiden.

Tijdens de Informele Transportraad was er ook gelegenheid voor vertegenwoordigers van het Europees Parlement (EP) en voor belangenorganisaties om zich uit te spreken. Vanuit het EP werd het SES II plus pakket van harte verwelkomd, alsook door de Europese en mondiale luchtvaartorganisaties en door Eurocontrol. De vertegenwoordigers van luchtverkeersleiders stelden zich aanmerkelijk kritischer op gegeven alle onzekerheden die de marktwerking in het pakket voor hen zou opleveren.

De resultaten van deze Informele Transportraad zullen worden meegenomen in de verdere discussie rondom het SES II plus pakket.

De volgende Transportraad zal plaatsvinden op 10 oktober 2013 in Luxemburg.