Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-33 nr. 425

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 425 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2013

Hierbij informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de onderwerpen op de agenda van de EU Transportraad van 10 juni 2013. De agenda is gewijzigd. Een aantal onderwerpen is aan de agenda toegevoegd. Voor een aantal onderwerpen is de wijze van agendering veranderd. Daarnaast staat een aantal punten niet langer op de agenda.

Nieuwe agendapunten

Aan de agenda is het voorstel voor een verordening voor het instellen van de Connecting Europe Faciliteit (CEF) toegevoegd. Het Ierse Voorzitterschap heeft besloten om een voortgangsrapportage over het voorstel aan de Raad voor te leggen. Over dit voorstel heeft de Raad in juni 2012 al een partiële algemene oriëntatie bereikt. Dat akkoord bevatte nog open einden die betrekking hadden op consistentie met het nieuwe Financieel Reglement van de Unie, zoals de subsidieerbaarheid van BTW, en de rol van innovatieve financiële instrumenten (zoals projectobligaties). Hierover is sindsdien zowel tussen lidstaten als met het Europees Parlement verder gesproken. De voortgangsrapportage zal aangeven dat een akkoord in eerste lezing binnen bereik lijkt. Zodra met het Europees Parlement ook een akkoord is bereikt over het Meerjarig Financieel Kader, waarin de bedragen per begrotingspost worden opgenomen, kan – vermoedelijk deze zomer- de CEF-verordening worden vastgesteld.

Aan de diversenpunten is het onderwerp «wetgevingsdossiers» toegevoegd. Het Voorzitterschap zal naar verwachting een samenvatting geven van de vooruitgang die is geboekt bij diverse wetgevingsdossiers. Ook zijn op verzoek van de Commissie nu als diversenpunt opgenomen de herziening van het havenbeleid (presentatie door de Commissie), en prijstransparantie in de luchtvaart (informatie van de Commissie).

Aangepaste agendapunten

De wijze van agendering is veranderd voor drie onderwerpen: het voorstel voor de richtlijn interoperabiliteit van het spoorsysteem van het vierde spoorpakket, de herziening van de verordeningen passagiersrechten luchtvaart en het wetgevend initiatief (vereenvoudiging) herziening veiligheid passagiersschepen.

Ten aanzien van het voorstel voor de richtlijn interoperabiliteit van het spoorsysteem van het vierde spoorpakket heeft het Voorzitterschap aangegeven dat hierover mogelijk besluitvorming zal plaatsvinden. Het is op dit moment nog onduidelijk of het mogelijk zal zijn al een algemene oriëntatie te bereiken, of dat er, zoals eerder aangegeven, een voortgangsrapportage zal voorliggen. Een algemene oriëntatie is een voorlopig standpunt van de Raad over het voorstel, nog voordat het Europees Parlement haar advies heeft uitgebracht.

Tijdens de Raad zal niet langer een beleidsdebat plaatsvinden over de herziening van de verordeningen passagiersrechten luchtvaart. Ook zal er geen voortgangsrapportage meer aan de Raad voorliggen over een wetgevend initiatief (vereenvoudiging) herziening veiligheid passagiersschepen. Deze onderwerpen komen nu aan de orde bij de diversenpunten.

Vervallen agendapunten

Niet langer op de agenda van de Raad staat de eerder vermelde voortgangsrapportage over het voorstel tot wijziging van de verordening van het GNSS (Global Navigation Satellite System)-Agentschap (GSA). De behandeling van dit voorstel is pas recentelijk opgestart. Ook het oriënterend debat over het pakket schone energie voor het vervoer staat niet langer op de agenda. Tijdens de Transportraad van 11 maart 2013 heeft de Commissie dit pakket reeds gepresenteerd, en vond een eerste gedachtewisseling plaats.

Ongewijzigde agendapunten

De agendapunten over het voorstel voor een verordening betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen en het voorstel inzake de richtlijn voor kentekenbewijzen van motorvoertuigen, het voorstel tot herziening van de verordening inzake de melding van voorvallen burgerluchtvaart en het voorstel voor een richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen zijn gehandhaafd. Het Voorzitterschap streeft naar het bereiken van algemene oriëntaties over deze voorstellen. Ook de diversenpunten over Luchtvaart/ ETS (emissiehandelssysteem) en het werkprogramma van het inkomende Voorzitterschap zijn gehandhaafd.

Daarmee luidt de volledige agenda van de Raad als volgt:

 • Voorstel voor een verordening voor het instellen van de Connecting Europe Faciliteit (CEF; voortgangsrapportage);

 • Voorstel voor richtlijn interoperabiliteit van het spoorsysteem behorend tot het vierde spoorpakket (algemene oriëntatie of voortgangsrapportage);

 • Pakket technische controles voertuigen:(a) verordening technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en (b) wijziging van de richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen (algemene oriëntaties);

 • Voorstel voor een verordening inzake melding voorvallen burgerluchtvaart (algemene oriëntatie);

 • Voorstel voor een richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen (algemene oriëntatie);

 • Diversen: Luchtvaart/ ETS update (informatie van de Commissie);

 • Diversen: Wetgevingsdossiers (informatie van het Voorzitterschap over de stand van zaken);

 • Diversen: Rechten luchtvaartpassagiers (presentatie door de Commissie);

 • Diversen: Herziening havenbeleid (presentatie door de Commissie);

 • Diversen: Veiligheid passagiersschepen: status en follow-up (informatie van de Commissie);

 • Diversen: Prijstransparantie luchtvaart (informatie van de Commissie);

 • Diversen: Werkprogramma van het inkomende Voorzitterschap (informatie van de Litouwse delegatie).

Naar verwachting zal en marge van de Raad nog de ondertekening plaatsvinden van de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël. Over deze luchtvaartovereenkomst heeft in december 2012 besluitvorming plaatsgevonden. De Raad heeft toen ingestemd met het luchtvaartakkoord. Ook staat de ondertekening gepland van het Memorandum of Understanding (MoU) betreffende de verkeersmanagement corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Doel van het MoU is om gezamenlijk een routekaart te ontwikkelen voor de introductie van de eerste Coöperatieve Intelligente Transportsystemen op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Concreet gaat dit om integratie van wegkantinfrastructuur met incar toepassingen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus