Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-33 nr. 374

21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 374 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2012

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de laatste ontwikkelingen op de dossiers die zullen worden behandeld tijdens de EU Transportraad van 7 juni 2012.

Ten aanzien van het voorstel voor een verordening inzake geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op Europese luchthavens zullen enkele nog openstaande punten aan de Raad worden voorgelegd. Het betreft onder meer de reikwijdte van de toezichthoudende rol van de Europese Commissie bij de uitvoering van de verordening.

Over het voorstel voor een verordening voor het instellen van de Connecting Europe Faciliteit (CEF) zal in de Raad onder meer nog worden gesproken over de percentages voor co-financiering, in het bijzonder voor de aanleg van wegen. Voor Nederland is het principe van co-modaliteit hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Op het voorstel voor een verordening inzake de implementatie en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen (Galileo en EGNOS) is de verwachting dat de Raad hierover zonder verdere discussie een partiële algemene oriëntatie zal kunnen bereiken.

De voortgangsrapportage inzake de omzetting van verschillende onderdelen van het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) in EU regelgeving zal ter kennisneming aan de Raad worden voorgelegd. Een debat hierover is in dit stadium van de onderhandelingen niet voorzien.

Het beleidsdebat over het Blue Belt Pilot Project zal worden gevoerd aan de hand van drie vragen van het Voorzitterschap. De inzet is om de resultaten die in het kader van dit proefproject zijn geboekt structureel in te bedden in het maritieme beleid van de EU, met als doel om te komen tot een Europese Maritieme Ruimte zonder Grenzen. Ik zal in het debat mijn steun uitspreken voor dit doel.

Op verzoek van de Europese Commissie is besloten om een extra diversenpunt aan de agenda van de Raad toe te voegen over implementatie van de Europese Elektronische Tolservice (EETS). Het EETS concept heeft tot doel om er voor te zorgen dat voertuigen in het wegverkeer met één registratievoorziening en met één contract door alle toldomeinen in de EU kunnen rijden. Nederland heeft geen toldomeinen die onder de EETS vallen en zal net als verschillende andere lidstaten in oktober 2012 kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingsystemen. Ondanks het feit dat de meeste lidstaten naar verwachting op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is de EETS daarmee nog niet operationeel. In de praktijk blijken service providers van toldomeinen nog altijd verschillende eisen te stellen, waardoor er onvoldoende harmonisatie plaatsvindt.

Andere diversenpunten op de agenda van de Transportraad van 7 juni 2012 zijn informatie van de Commissie over een eind maart gehouden seminar over piraterij, informatie van de Cypriotische delegatie over het programma van het inkomende EU Voorzitterschap (tweede helft 2012) en zoals al in de geannoteerde agenda gemeld een laatste stand van zaken in het dossier ETS luchtvaart.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus