21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 830 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 827

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Europese Unie dierenwelzijnsnormen gelden voor alle ondernemers,

overwegende dat dit gelijke speelveld niet ondermijnd mag worden door import van producten van buiten de EU, waarvoor deze normen niet gelden;

spreekt uit dat voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden met derde landen het handhaven van de Europese normen voor dierenwelzijn voor dierlijke producten uit landen buiten de EU een absolute voorwaarde is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven