21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 750 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 16 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de richtlijn over minimumnormen ter bescherming van varkens (2008/120 EG Hoofdstuk 1, art. 8) het couperen van staarten en knippen of vijlen van hoektanden als routinemaatregelen verbiedt;

constaterende dat uit recent onderzoek blijkt dat verschillende Europese lidstaten zich niet houden aan de minimumvoorschriften uit deze richtlijn;

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op strikte handhaving van dierenwelzijnsrichtlijnen en rapportages over de naleving in de lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven