21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 689 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN OUWEHAND

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met het oog op de bijensterfte, er zo spoedig mogelijk zorg voor te dragen dat er in Nederland geen neonicotinoïden en fipronil meer verkocht kunnen worden aan particulieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Ouwehand

Naar boven