21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 497 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN KOOPMANS

Voorgesteld 22 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de regering inzet op verbetering van het dierenwelzijn in Europees verband;

overwegende, dat het Dierenwelzijnsactieplan van de EU op dit moment wordt herzien;

constaterende, dat in de huidige Nederlandse inzet een aantal eerdere toezeggingen aan de Kamer, zoals onder meer verwoord in de Nota Dierenwelzijn, niet terugkomt;

verzoekt de regering een grotere ambitie aan de dag te leggen voor het EU Dierenwelzijnsactieplan en binnen twee weken een nieuwe inzet te formuleren waarin in elk geval de eerder gemaakte afspraken met de Kamer zijn opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Koopmans

Naar boven