21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 421 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2010

In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 29 november jl., gehouden in Brussel.

Op de agenda van de Raad stonden de volgende visserijonderwerpen: vangstmogelijkheden diepzeevisbestanden voor 2011 en 2012, en visserijonderhandelingen EU-Noorwegen voor 2011. Op het gebied van de landbouw sprak de Raad over de niet-plaatsing 1,3-dichloorpropeen op Annex I van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn, de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), vergoedingen Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en het Commissierapport over het systeem van bedrijfsadvisering (BAS).

Onder diversen is er gesproken over het meerjarenbeheerplannen visserij, de internationale conferentie over het plantgezondheidstelstel van de EU, de internationale conferentie over onderwijs in dierenwelzijn, de internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering in Den Haag, het EU-budget 2011 en de bijeenkomst van landbouwministers van de G20-landen. Tijdens de lunch spraken de ministers over de samenwerking tussen sector en wetenschap in visserijonderzoek.

Vangstmogelijkheden diepzeevisbestanden voor 2011 en 2012

(Politiek akkoord)

De Raad besluit eens per twee jaar over de vangstmogelijkheden voor de visserij op diepzeevisbestanden door EU-vaartuigen. Vanwege de kwetsbaarheid van de diepzeevissoorten en de onzekerheid over de toestand van deze bestanden zijn de vangstmogelijkheden sinds hun introductie in 2003 aanzienlijk verlaagd.

In de Raad is een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden op de diepzeevisbestanden voor 2011 en 2012. Voor de meeste bestanden zal de komende jaren een verdere reductie van de vangstmogelijkheden plaatsvinden. Commissaris Damanaki heeft aangegeven dat zij voor de periode 2013–2014 meer wetenschappelijke gegevens beschikbaar wil hebben en zal daartoe actie ondernemen.

Ik heb aangegeven dat we zeer terughoudend moeten zijn in het bevissen van deze kwetsbare bestanden. Ik heb de Commissie gesteund in het initiatief om over de diepzeevisbestanden meer wetenschappelijke gegevens te verzamelen.

Visserijonderhandelingen EU-Noorwegen voor 2011

(Informatie van de Commissie en gedachtewisseling)

Jaarlijks onderhandelt de Commissie namens de EU met Noorwegen over de vangsthoeveelheden voor de gezamenlijk beheerde visbestanden, alsmede over de ruil van vangstmogelijkheden. Doel is om de onderhandelingen voor de Landbouw- en Visserijraad van december 2010 af te ronden. In de Raad is gesproken over de inzet voor de tweede onderhandelingsronde met Noorwegen (29 november – 3 december 2010).

Ik heb aangegeven dat er bij de ruil van vangstmogelijkheden een evenwichtige balans moet worden bereikt, waaraan Nederland in redelijke mate bijdraagt.

Commissaris Damanaki heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt de lidstaten te informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU, Noorwegen, de Faeröer en IJsland die vorige week hebben plaatsgevonden over de vangstmogelijkheden op makreel (zgn. Kuststatenoverleg). Deze onderhandelingen hebben niet tot een resultaat geleid. IJsland zal niet meewerken aan een overeenkomst voor 2011. Met de Faeröer zal in de eerste helft van december nog onderhandeld worden om tot een akkoord te komen. Verschillende lidstaten hebben de hoop uitgesproken dat dit akkoord ook zal wordt bereikt, maar niet tegen elke prijs.

Ik heb aangegeven dat het aanbod dat de Faeröer is gedaan een redelijk aanbod is en de hoop uitgesproken dat de Faeröer hun verwachtingen zullen bijstellen.

Niet-plaatsing 1,3-dichloorpropeen in Annex I van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn

(Aanname)

Commissaris Dalli heeft toegelicht dat 1,3-dichloorpropeen (1,3-D) niet in Annex I van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn is opgenomen. Annex I is de zogeheten positieve lijst van tot de EU-markt toegelaten middelen. Deze middelen worden dus wel tot de EU-markt toegelaten.

Sinds 2007 is het grondontsmettingsmiddel 1,3-D niet in Annex I van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG is opgenomen. De milieubelasting van dit product was toentertijd de reden hiervoor. De fabrikant heeft een nieuw verzoek ingediend.

Een besluit tot plaatsing moet gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke inzichten. Op dit moment is de zuivering van 1,3-D nog steeds problematisch. De Commissie heeft aangegeven dat er dan ook geen enkele reden is om het middel nu wel in Annex I op te nemen. In de Raad was er geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het voorstel. In afwezigheid van deze gekwalificeerde meerderheid in de Raad, moet volgens de Europese spelregels de Commissie nu een besluit nemen. Dit leidt normaal gesproken tot het niet plaatsen van het middel op Annex I, zoals voorgesteld door de Commissie.

Toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

(Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling)

Commissaris Ciolos heeft de Mededeling over de toekomst van het GLB toegelicht. Ciolos wees onder andere op het belang van de legitimiteit van het landbouwbeleid. In de Landbouwraad van 13-14 december zal de Mededeling uitgebreid besproken worden aan de hand van vragen van het Belgisch Voorzitterschap. Hierover zal ik u in de geannoteerde agenda van de Landbouwraad van december informeren.

In de Raad werd duidelijk dat de Mededeling van de Commissie als een goed startpunt voor de discussies over de toekomst van het GLB gezien wordt. Een meerderheid van de lidstaten heeft de wens uitgesproken voor een sterk GLB, ook in de toekomst. Enkele lidstaten riepen op tot een in hun ogen eerlijkere verdeling van de middelen. Voor de verdeling van de middelen moeten wat deze landen betreft objectievere criteria gevonden worden. Diverse lidstaten uitten in hun reactie op de Commissie expliciet hun bezwaren tegen de introductie van een bovengrens aan directe betalingen. Enkele delegaties gaven aan kunstmatige splitsing van bedrijven te vrezen als een dergelijke maatregel wordt ingevoerd. Diverse lidstaten hebben verbetering van de concurrentiekracht en marktoriëntatie genoemd als een belangrijk onderdeel van de hervormingen. Maatregelen voor innovatie zouden dan ook gerichter ingezet moeten worden, volgens enkele lidstaten. Ook vereenvoudiging werd als belangrijk aandachtspunt benoemd door enkele delegaties. Ten slotte riepen enkele lidstaten op voor meer consistentie tussen het landbouw- en het handelsbeleid van de EU.

Vorige week ontving uw Kamer de reactie van het kabinet op de Mededeling van de Commissie. In de Raad heb ik aangegeven dat in de Nederlandse visie marktoriëntatie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid centraal staan. Agrarische ondernemers moeten beloond worden voor het leveren van publieke diensten en voor het leveren van bovenwettelijke maatschappelijke prestaties. Met deze uitgangspunten kunnen we op legitieme wijze het GLB klaar maken voor de toekomst. Directe betalingen zullen dus vervangen moeten worden door meer doelgerichte betalingen ter ondersteuning van marktoriëntatie, concurrentiekracht, innovatie en versterking van duurzaamheid. Ik heb verder aangegeven dat Nederland kritisch staat tegenover versterking van het EU-plattelandsbeleid (tweede pijler). Dit in verband met mogelijke ondermijning van het level playing field. Ten slotte heb ik aandacht gevraagd voor het belang van ondersteuning van startende, jonge ondernemers en voor de mogelijkheid tot nationaal maatwerk binnen de EU-kaders.

Commissaris Ciolos heeft aangegeven verheugd te zijn dat de Mededeling goed ontvangen wordt. In het kader van vereenvoudiging liet Ciolos weten voornemens te zijn om in de aanloop naar de wetgevingsvoorstellen (in de loop van 2011) een ad hoc werkgroep (van uitvoeringsexperts uit de lidstaten) in te stellen die toeziet op de uitvoeringslasten van het nieuwe GLB. Ciolos heeft bevestigd alert te zijn op de coherentie van het landbouwbeleid met de handelsakkoorden van de EU en gaf aan dat er op dit moment gewerkt wordt aan een effectbeoordeling van de Mededeling van de Commissie. Deze wordt verwacht aan het begin van het nieuwe jaar.

Vergoedingen Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA)

(Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling)

Commissaris Dalli heeft het rapport gepresenteerd over de mogelijkheid en wenselijkheid van het vragen van vergoedingen door de EFSA. De Commissie stelt dat het, gezien de complexiteit van de invoering van een vergoedingensysteem op het gebied van de EU-voedingsmiddelenwetgeving, in deze fase niet mogelijk is om definitieve conclusies te trekken. Er zal nog een effectbeoordeling uitgevoerd worden.

Diverse lidstaten gaven aan het eens te zijn met het rapport van de Commissie. Een dergelijk vergoedingensysteem zou er immers toe kunnen bijdragen dat de EFSA zijn taken kostendekkend en op hoog wetenschappelijk niveau kan uitvoeren. Wel moet er volgens veel lidstaten gewaakt worden voor de complexiteit van een eventueel systeem van vergoedingen. Ook moet uiteraard de onafhankelijkheid van de EFSA gewaarborgd blijven.

Commissierapport over het systeem van bedrijfsadvisering (BAS)

(Presentatie door de Commissie)

Commissaris Ciolos heeft het evaluatierapport gepresenteerd over het bedrijfsadviseringssyteem (BAS). Ondernemers kunnen via deze regeling advies aanvragen over de naleving van de randvoorwaarden (cross compliance) van het GLB. Het rapport zal op ambtelijk niveau uitgebreider besproken worden. De Raad heeft nota genomen van de presentatie van de Commissaris.

Lunch: samenwerking tussen sector en wetenschap in visserijonderzoek

Tijdens de lunch hebben mijn collega’s en ik van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen de sector en de wetenschap in visserijonderzoek. Ik heb aangegeven positief te zijn over het initiatief van het Belgisch Voorzitterschap om dit onderwerp nader te bespreken. In Nederland is immers al jaren aandacht voor de bevordering van onderzoekssamenwerking in de visserij. Een betere samenwerking bevordert het draagvlak van de sector voor de wetenschappelijk biologische adviezen ten behoeve van het bestandsbeheer. Ook leidt het tot een betere datavoorziening door de private sector aan onderzoeksinstellingen.

Diversen

Meerjarenbeheerplannen visserij

(Informatie van de Commissie)

Commissaris Damanaki heeft de Raad geïnformeerd over de voornemens op het gebied van de toekomstige aanpak van de meerjarenplannen in het visstandbeheer. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn de onderhandelingen tussen Raad, Commissie en het EP op dit dossier anders komen te liggen. De Commissie wil met de drie instellingen van gedachten wisselen over de inrichting van de meerjarenplannen en de bevoegdheidsverdeling tussen de instellingen. Ik steun de Commissie in haar aanpak. Het Belgisch Voorzitterschap gaf aan dat de Raad in een volgende vergadering naar verwachting terug zal komen op dit onderwerp.

Internationale conferentie over het plantgezondheidstelstel van de EU

(Informatie van het Belgische Voorzitterschap)

Het Belgisch Voorzitterschap heeft een korte terugblik gegeven op een conferentie over plantgezondheid die op 28 september jl. gehouden werd. Tijdens die conferentie stond het evaluatierapport van de Commissie van het Gemeenschappelijk Plantgezondheidsstelsel over de periode 1993–2009 centraal. In het komende jaar zal de Commissie de uitkomsten van de evaluatie omzetten in een nieuwe EU-strategie en voorstellen voor regelgeving. Ik ben van mening dat het evaluatierapport een uitstekende basis is om de discussie over een nieuw plantgezondheidsstelsel verder te voeren. De Raad heeft nota genomen van de toelichting van het Belgisch Voorzitterschap.

Internationale conferentie over onderwijs in dierenwelzijn

(Informatie van het Belgische Voorzitterschap)

Het Belgisch Voorzitterschap heeft de conferentie over onderwijs in dierenwelzijn toegelicht, die op 1-2 oktober jl. gehouden werd. De Commissie en het Belgisch Voorzitterschap hebben deze conferentie gezamenlijk georganiseerd. De conferentie was gericht op het beter informeren van burgers over onderwijsprogramma’s op het gebied van dierenwelzijn en op het genereren van bewustwording over het belang van onderwijs aan burgers, boeren, transporteurs, verzorgers, handelaren, slachters en andere belanghebbenden over de omgang met dieren. Ik ben positief over het feit dat het Belgisch Voorzitterschap en de Commissie het onderwijs in dierenwelzijn willen stimuleren. De Raad heeft nota genomen van de toelichting van het Belgisch Voorzitterschap.

Internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering

(Informatie van de Nederlandse delegatie)

Ik heb in de Raad een toelichting gegeven op het verloop en de uitkomsten van de internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, die van 31 oktober tot en met 5 november jl. onder mijn voorzitterschap in Den Haag heeft plaatsgevonden. Over de resultaten van de conferentie heb ik uw Kamer een uitgebreide brief en het actieplan gezonden. Commissaris Ciolos heeft Nederland bedankt voor het organiseren van deze conferentie.

Hij wees nogmaals op het belang van het thema van deze conferentie en hij legde de verbinding met de Europese landbouw. Hij gaf aan dat Europa in het denken over de toekomst van het GLB ook de thema’s van deze conferentie een plek moet geven. De EU moet immers een landbouwbeleid ontwikkelen dat, ook in de toekomst, op de lange termijn efficiënt en passend is.

Budget 2011

(Informatie van de Commissie)

Commissaris Ciolos heeft de Landbouwraad een toelichting gegeven op de stand van zaken in de onderhandelingen tussen Raad, Commissie en Europees Parlement over de vaststelling van de begroting voor 2011.

Jaarlijks stellen de Raad en het Europees Parlement (EP), op voorstel van de Commissie, binnen de gegeven budgettaire plafonds voor de langere termijn, een begroting vast. De regels schrijven voor dat, als de Raad en het EP geen akkoord weten te bereiken voor 1 januari van het volgende jaar, per 1 januari van dat jaar een interimprocedure van start gaat. Dit zou betekenen dat de Commissie per maand 1/12 deel van de EU-begroting van het voorgaande jaar ter beschikking krijgt. Op het terrein van de landbouw en het cohesiebeleid kan dit in het begin van het jaar leiden tot een uitbetalingsritme dat achter loopt op de uitgaven die de lidstaten daadwerkelijk maken. Directe betalingen worden in de lidstaten immers aan het begin van het jaar geconcentreerd uitgekeerd.

Tijdens de Begrotingsraden van 11 en 15 november jl. is er tussen de Raad en het Europees Parlement geen akkoord bereikt. Momenteel wordt getracht alsnog tot een akkoord te komen. De Commissie zal op 1 december met een nieuw voorstel komen. Commissaris Ciolos sprak de hoop uit dat dit nieuwe voorstel spoedig tot een akkoord zal leiden tussen Raad en het EP.

Bijeenkomst van G20-landbouwministers

(Informatie van de Franse delegatie)

Frankrijk is tot november 2011 voorzitter van de groep van 20 grootste economiën ter wereld (G20). Frankrijk heeft in de Raad toelichting gegeven op het doel van de G20-bijeenkomsten die Frankrijk in de loop van 2011 zal organiseren en aangegeven voornemens te zijn om het thema van de prijsvolatiliteit centraal te stellen in de bijeenkomst van G20-landbouwministers in Parijs. Thema’s die daarbij de revue zullen passeren zijn: transparantie van markten, marktbeheersing (financieel en fysiek), internationale coördinatie van crises en risicobeheersing. De Landbouw- en Voedselorganisatie van de VN (FAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank zullen hier ook bij betrokken worden, zo gaf Frankrijk aan.

Private etikettering

(Informatie van de Italiaanse delegatie)

Italië vroeg aandacht voor het feit dat de voorlopige voorstellen voor etikettering (de officiële voorstellen worden waarschijnlijk besproken in de Landbouwraad van december a.s.) aan private producenten niet de ruimte laten om een eigen etiket op de landbouwproducten aan te brengen. Italië is van mening dat dit indruist tegen kwaliteit en transparantie in de markt, ten nadele van producenten. De Raad heeft nota genomen van deze opmerkingen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

BIJLAGE Lijst van A-punten

De volgende punten zijn zonder discussie aangenomen:

 • Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr.726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (eerste lezing) en Verordening (EG) nr.1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie;

 • Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

 • Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan valt;

 • Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie;

 • Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie ten aanzien van Besluit nr. 1/2010 van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Veterinair Comité tot wijziging van de aanhangsels 1, 2, 5, 6, 10 en 11 van bijlage 11;

 • Conclusies van de Raad over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld «Het TSE-stappenplan 2 – Een beleidsnota betreffende overdraagbare spongiforme encefalopathieën voor de periode 2010–2015»;

 • Conclusies van de Raad over het honden- en kattenwelzijn;

 • Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren;

 • Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren;

 • Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Unie van de Comoren;

 • Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn;

 • Antidumping – Uitvoeringsverordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op garens met een hoge sterktegraad van polyesters van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot beëindiging van de procedure betreffende de invoer van garens met een hoge sterktegraad van polyesters van oorsprong uit de Republiek Korea en Taiwan;

 • Ontwerp-verklaring van de EU met het oog op Wereldaidsdag (1 december 2010);

 • Uitvoeringsbesluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde;

 • Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC55/2010 binnen afdeling III – Commissie – van de algemene begroting voor 2010;

 • Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC59/2010 binnen afdeling III – Commissie – van de algemene begroting voor 2010;

 • Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenië) – Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC37/2010 binnen afdeling III – Commissie – van de algemene begroting voor 2010;

 • Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/018 DE/ Heidelberger Druckmaschinen, Duitsland) – Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC38/2010 binnen afdeling III – Commissie – van de algemene begroting voor 2010;

 • Besluit van de Raad houdende benoeming van een Finse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's.

Naar boven