21 501-32
Landbouw- en Visserijraad

nr. 199
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2007

In mijn brief aan uw Kamer van 5 juli 2006 heb ik u geïnformeerd over de Europese dioxineverordening voor vis en visproducten, en de gevolgen ervan voor de Nederlandse binnenvisserij (Kamerstuk 21 501-32, nr. 175). Het aangekondigde onderzoek naar de omvang van de contaminatie van de aal met dioxines en dioxineachtige PCB’s, en de risico’s van het consumeren van aal voor de volksgezondheid is inmiddels afgerond. Hierbij informeer ik u over de resultaten.

Het onderzoek heeft zich gericht op die gebieden waar in het verleden hoge gehalten aan contaminatie in aal werden aangetroffen. Aal van verschillende lengteklassen is onderzocht.Het blijkt dat aal uit de grote rivieren veelal niet voldoet aan de productnorm. Op basis van dit onderzoek heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een risicobeoordeling naar het consumeren van aal uitgevoerd. Zij concludeert dat het risico voor de gemiddelde consument nagenoeg verwaarloosbaar is vanwege de geringe consumptie van aal en een nog geringere consumptie van wilde aal uit de betreffende gebieden.

Voor de liefhebber van wilde aal en voor de sportvisser die gericht op aal vist geldt echter het advies om wilde aal uit de grote rivieren niet langdurig te consumeren. In de komende periode zal ik dit advies met nadruk onder de aandacht brengen bij de sectororganisaties van beroeps- en sportvissers. Waar noodzakelijk zal ik deze organisaties ondersteunen bij het communicatieproces. Een breder publiek wordt bereikt met plaatsing van het advies op de VWA-website en op de website van het Voedingscentrum.

De Europese hygiëneregelgeving is op dit terrein geïmplementeerd in de Warenwet. Deze voorziet in een adequaat stelsel van wetgeving en handhaving. Op grond van deze regelgeving is het de verantwoordelijkheid van elk levensmiddelenbedrijf om veilige producten op de markt te brengen. Dat betekent dat producenten moeten kunnen aantonen dat hun producten aan de norm voldoen.

De VWA zal dit jaar monsters van aal nemen om te kunnen bepalen of de producenten en leveranciers erin zijn geslaagd aal met teveel dioxine en dioxineachtige PCB’s uit de voedselketen te weren. Daarnaast zal de VWA gericht controleren bij visverwerkende bedrijven en vishandelaren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedslekwaliteit,

G. Verburg

Naar boven