21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1175 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1174

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese methoden voor de beoordeling van pesticiden belangrijke risico’s voor (wilde, solitaire) bijen en hommels buiten beschouwing laten, waardoor er allerlei middelen zijn toegelaten die zeer schadelijk zijn,

constaterende, dat de Kamer diverse moties aannam om de voor bijen zeer giftige pesticiden van de markt te halen,

verzoekt de regering, zich in te zetten voor de benodigde aanscherping, en dus voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel, inclusief de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen en hommels, uiterlijk eind 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven