21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 1001 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 5 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voor goede democratische controle het essentieel is dat alle informatie over het middel glyfosaat openbaar moet zijn en dat wetenschappers volledige inzage moeten kunnen krijgen in de onderzoeken, onderliggende studies en data;

verzoekt de regering, zich in Europees verband in te spannen om alle onderzoeken over glyfosaat, de onderliggende studies en data volledig openbaar te maken, en de Kamer over de uitkomsten van die inspanningen te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven