21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 582 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2020

Bijgaand ontvangt u het verslag van de informele videovergadering van de Raad WSBVC van 13 oktober 2020.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

VERSLAG INFORMELE VTC RAAD WERKGELENHEID EN SOCIAAL BELEID (WSBVC) 13 OKTOBER 2020

Beleidsdebat over de betrokkenheid en ondersteuning van werknemers bij de herstructurering van ondernemingen

Het eerste beleidsdebat ging over de betrokkenheid en ondersteuning van werknemers bij de herstructurering van ondernemingen. De Commissie benadrukte het belang van het behouden van banen en van om- en bijscholing, waarbij opgeroepen werd om zowel nationale middelen als de sociale fondsen en het herstelfonds Resilience and Recovery Fund optimaal te benutten.

Lidstaten benadrukten het belang van scholing, gelet op de effecten van de coronacrisis, maar ook gelet op de digitale en klimaattransities. Veel lidstaten met een hoge jeugdwerkloosheid gingen in op de inspanningen om jongeren aan het werk te krijgen, waarbij de recent aangenomen herziene jongerengarantie genoemd werd. Daarnaast benadrukten lidstaten het belang van sociale dialoog op alle niveaus en van medezeggenschap van werknemers bij herstructureringen.

Nederland gaf aan dat vermeden moet worden dat tijdelijke werkloosheid structureel wordt. Het is van belang om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen door activerend arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld door middel van bij- en omscholing. Ook is aangegeven dat er specifiek aandacht dient te zijn voor duurzame en digitale banen die nodig zijn om de klimaat- en digitale transities te faciliteren. Tevens is toegelicht hoe in Nederland de rechten van werknemers bij grote transities/ herstructureringen gewaarborgd zijn, waarbij de Minister tevens is ingegaan op het maken van een sociaal plan bij grote herstructureringen.

Beleidsdebat gelijke deelname van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

In het tweede beleidsdebat is over gelijke deelname van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt gesproken, waarbij ook de gevolgen van de COVID-19 pandemie werden betrokken. Daarbij merkten de Commissie en het voorzitterschap op dat vrouwen onevenredig hard geraakt zijn door de crisis, omdat zij meer in zorgberoepen werken en/of meer zorgtaken verrichten. De uitweg uit de crisis moet dus inclusief zijn, aldus de Commissie. Dit is de kans om een einde te maken aan de ongelijke verdeling van onbetaalde zorg tussen vrouwen en mannen. Ook moet een einde komen aan de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Als eerste stap kondigde de Commissie, in lijn met eerdere communicatie, aan eind van dit jaar met een voorstel te komen om transparantie over beloning op de werkvloer te verplichten.

Er werd door lidstaten benadrukt dat volwaardige arbeidsmarktparticipatie van vrouwen geen luxe is maar een sociaaleconomische noodzaak, zeker in en na de coronacrisis. Verschillende lidstaten stipten aan dat er meer gedaan moet worden aan de loonkloof, aan genderstereotypes, vrouwen in topfuncties en vrouwen in STEM-beroepen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Nederland heeft het belang van gelijke deelname van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt benadrukt. Daarbij is het nationaal beleid toegelicht, waaronder de implementatie van de richtlijn werk-privé (extra betaald ouderschapsverlof) en de acties die Nederland neemt in het kader van het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie.

Naar boven