21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 461 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2017

Hierbij ontvangt u het verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 23 oktober 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

VERSLAG RAAD WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID (WSBVC) 23 OKTOBER 2017

Europese Pijler van Sociale Rechten

De Europese Pijler van Sociale Rechten is unaniem aangenomen door de raad. Tijdens de sociale top van Gotenburg zal het Estlandse EU-voorzitterschap namens de raad de verklaring ondertekenen. De meeste lidstaten hebben nogmaals aangegeven het initiatief te ondersteunen. Ook werd er meermaals opgeroepen om de ontwikkelingen goed te blijven monitoren, bijvoorbeeld in het kader van het bestaande Europees Semester traject.

Herziening Detacheringsrichtlijn

De Raad heeft ingestemd met een algemene oriëntatie op dit voorstel. Uw Kamer is per brief van 25 oktober jl. over de voornaamste onderdelen en voor Nederland belangrijkste punten in dit akkoord geïnformeerd.1

Wijziging coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels

De Raad heeft ingestemd met een gedeeltelijke algemene oriëntatie op dit voorstel. Uw Kamer is per brief van 25 oktober jl. over de voornaamste onderdelen en voor Nederland belangrijkste punten in dit gedeeltelijk akkoord geïnformeerd.2

Europees Semester 2018

De rapporten «Key employment challenges» en «Key Social Challenges» zijn aangenomen door de raad.


X Noot
1

Kamerstuk 21 501-31, nr. 459

X Noot
2

Kamerstuk 21 501-31, nr. 459

Naar boven