21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 452 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2017

Hierbij ontvangt u het verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 juni 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

VERSLAG RAAD WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID (WSBVC) 15 JUNI 2017

Herziening Detacheringsrichtlijn

De Raad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage.

Hoewel er zich aanvankelijk een gekwalificeerde meerderheid voor het Maltese compromisvoorstel leek te vormen, bleek na bespreking in COREPER dat dit niet langer haalbaar was, omdat Frankrijk een verdere versterking wenste van dit compromisvoorstel. Dit heeft ertoe geleid dat de Maltezen uiteindelijk een voortgangsverslag hebben geagendeerd in plaats van de voorgenomen Algemene Oriëntatie. Frankrijk heeft tijdens de Raad nogmaals aangegeven verdere versterking van het compromisvoorstel te willen, zoals een bekorting van de duur van de detachering, het garanderen dat de detacheringsrichtlijn volledig van toepassing is op transport en een versterking van de administratieve samenwerking tegen fraude. De Europese Commissie en een groot aantal lidstaten vonden het jammer dat het niet gelukt is om op deze Raad tot een algemene oriëntatie te komen. Tegelijkertijd waren zij van mening dat de Maltese compromistekst een goede basis biedt om te komen tot een akkoord tijdens de EPSCO in oktober. Nederland heeft ingebracht tevreden te zijn dat in de Maltese compromistekst de tweede pijlerpensioenen onderdeel uitmaken van het concept van «remuneration». Daarnaast vindt Nederland dat het uitgangspunt van «gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek» voor alle economische sectoren het uitgangspunt dient te zijn. Ook heeft Nederland opgemerkt dat het in algemene zin sympathiek staat tegenover de Franse voorstellen. Nederland roept het voorzitterschap op deze verder onderzoeken. De Europese Commissie verzocht de lidstaten tenslotte om het detacheringsvoorstel niet te verknopen met andere dossiers, zoals het recent uitgebrachte transportpakket.

Toegankelijkheidsakte

De Raad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage.

Wijziging coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels

De Raad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage. Nederland heeft in zijn bijdrage aangegeven dat voor Nederland het hoofdstuk over detachering het belangrijkste is. Nederland wil dat de procedures rondom de afgifte van A1-verklaringen aangescherpt worden. Nederland heeft ingebracht van mening te zijn dat de voorstellen op dit punt nog voor verbetering vatbaar zijn.

Aanpassing van de Carcinogenenrichtlijn (tweede batch met grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen)

De Raad heeft ingestemd met een algemene oriëntatie.

Nederland heeft ingebracht het voorstel te steunen. Nederland heeft de afgelopen jaren, samen met andere lidstaten verzocht om een substantiële uitbreiding van het aantal stoffen met grenswaarden in de richtlijn. Nederland is daarom blij met deze tweede batch. Nederland heeft evenwel opgemerkt de huidige uitbreiding nog onvoldoende te vinden en te streven naar een verdere uitbreiding van het aantal stoffen met grenswaarden. Nederland heeft tenslotte opgeroepen tot een snelle afronding van de triloog over de eerste batch met grenswaarden voor carcinogene stoffen.

Richtlijn Gendergelijkheid in Raden van Commissarissen

De Raad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage.

Richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid

De Raad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage.

Europees Semester 2017

De Raad heeft politieke overeenstemming bereikt over de concept Raadsaanbevelingen over de Nationale Hervormingsprogramma’s 2017. Daarnaast heeft de Raad gesproken over de landenspecifieke aanbevelingen voor 2017 (lsa’s) en de implementatie van de lsa’s over 2016. In de komende periode wordt het voorstel besproken en vastgesteld in de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN). De Europese Raad van 22 en 23 juni zal de aanbevelingen bekrachtigen, waarna de aanbevelingen naar verwachting formeel worden aangenomen door de ECOFIN-Raad van 11 juli a.s..

De Europese Commissie heeft in haar interventie benadrukt dat er sprake is van sterke economische groei binnen de EU. De werkloosheid binnen de EU neemt zienderogen sterk af. Niet iedereen profiteert echter van deze economische groei. De arbeidsdeelname van bepaalde groepen, zoals jongeren, arbeidsgehandicapten en ouderen blijft achter. Daarnaast zet inkomensongelijkheid een rem op de economische groei. De focus van de lsa’s ligt daarom op het realiseren van inclusieve groei.

Nederland heeft in zijn interventie aangegeven dat het belangrijk is dat de noodzakelijke structurele hervormingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De instrumenten die in het kader van het semesterproces beschikbaar zijn (benchmarking, uitwisselen good practices, e.a.) kunnen daarbij ondersteunend zijn. Het vraagt echter vooral om politiek commitment. Nederland heeft voorts het belang benadrukt om bij de implementatie van deze hervormingen de sociale partners een stevige rol te geven.

Raadsconclusies «Towards Making-Work-Pay strategies»

De Raad heeft de Raadsconclusies aanvaard.

Raadsconclusies Rapport Europese Rekenkamer «Youth unemployment – have EU policies made a difference? An assessment of the Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative»

De Raad heeft de Raadsconclusies aanvaard.

Naar boven