Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-31 nr. 410

21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2016

Hierbij ontvangt u het verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 16 juni 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 16 juni 2016 te Luxemburg

Europees Semester

De Raad WSBVC heeft de landen specifieke aanbevelingen voor 2016 goedgekeurd en stemde in met alle geagendeerde stukken. De landen specifieke aanbevelingen zullen worden doorgezonden aan de Europese Raad.

De Raad debatteerde over de bijdrage aan de Europese Raad met betrekking tot de 2016 landen specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. In een korte introductie benadrukte het Nederlands voorzitterschap het tot een goed einde brengen van de Europees Semester cyclus van 2016 een van de doelstellingen is van het voorzitterschap.

De Commissie signaleerde dat lidstaten inmiddels veel hervormingen hebben doorgevoerd. De resultaten hiervan zijn zichtbaar op de arbeidsmarkt, in de pensioenstelsels en in de werkgelegenheid. De Commissie benoemde een aantal uitdagingen, zoals vaardigheden en de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt, dat de komende tijd aandacht verdient. De Commissie riep de lidstaten die minder vooruitgang geboekt hebben op om door te gaan met hervormen.

Tijdens het debat toonden veel lidstaten zich tevreden met de vermindering van het aantal landen specifieke aanbevelingen, de toegenomen focus van de aanbevelingen en de samenwerking met de Commissie in het proces. Volgens de lidstaten vergroten deze aanpassingen het eigenaarschap van lidstaten van de aanbevelingen. Een groot aantal lidstaten stelde wel dat armoedebestrijding maar beperkt terug te zien in de landen specifieke aanbevelingen. De Commissie benadrukte in reactie op deze stellingen dat er 11 lidstaten zijn die een aanbeveling op het gebied van armoedebestrijding hebben gekregen. Volgens de Commissie komt armoedebestrijding echter ook meer integraal voor in de aanbevelingen, bijvoorbeeld ook in de toegang tot betaalbare sociale bescherming voor zelfstandigen. Een klein aantal lidstaten intervenieerde uit ontevredenheid over de ontvangen aanbevelingen.

Toegankelijkheidsakte

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.

De Commissie gaf het belang van het voorstel aan. Toegankelijkheid is immers een belangrijke voorwaarde voor sociale inclusie. De Commissie sprak de hoop uit dat het aankomende Slowaakse voorzitterschap verdere voortgang zal boeken op dit dossier. Geen van de lidstaten nam het woord.

Herziening Detacheringsrichtlijn

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.

De Commissie benadrukte nogmaals dat het voorstel beoogt de interne markt te verbeteren en dat het gaat om een doelgericht wijzigingsvoorstel. Commissaris Thyssen gaf verder aan nu bezig te zijn met een analyse van de subsidiariteitsargumenten die de 11 nationale parlementen aangedragen hebben met de «gele kaart». Commissaris Thyssen is van plan de dialoog aan te gaan met de parlementen die bezwaar gemaakt hebben en zal dit doen via de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) bijeenkomsten, onder andere op 12 juli a.s. in Bratislava. Op basis van deze activiteiten hoopt de Commissie in de loop van juli te kunnen beslissen of zij het voorstel handhaaft, terugtrekt of wijzigt.

De Commissie herinnerde verder de lidstaten aan de deadline van 18 juni voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn. Slechts 12 lidstaten lijken deze deadline te gaan halen. Ook gaf de Commissie aan nog bezig te zijn met het uitwerken van ideeën om de toepassing van de Detacheringsrichtlijn in de transportsector te verbeteren.

Een grote groep lidstaten moedigde de Commissie aan vooral het huidige voorstel voor de wijziging van de Detacheringrichtlijn te handhaven en riep de lidstaten op om de discussie in Raad op een constructieve manier voort te zetten. Eén lidstaat gaf expliciet aan dat de regeringspartijen niet hebben ingestemd met de gele kaart, maar de lidstaat wel enkele wensen heeft voor aanpassing van het voorstel. Een andere groep lidstaten riep juist de Commissie op het voorstel terug te trekken. Deze lidstaten vinden dat er met de gele kaart een duidelijk politiek signaal is afgegeven.

De Commissie benadrukte nogmaals de gele kaart serieus te nemen. Een goed functionerende interne markt hangt af van eerlijke, duidelijke en handhaafbare regels. De Commissie is van mening dat het voorstel nationale bevoegdheden respecteert. De Commissie riep het Slowaakse voorzitterschap op om het voorstel met prioriteit te behandelen.

Wijziging Carcinogenenrichtlijn

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.

De Commissie noemde het voorstel voor een herziening van de richtlijn een win-win-win situatie: zowel werknemers, werkgevers als lidstaten zijn erbij gebaat bij. De Commissie gaf aan blij te zijn met de eerste, positieve reacties van de Raad op het voorstel. Een tweetal lidstaten intervenieerde en sprak steun uit voor het voorstel.

Richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.

De Commissie benadrukte het belang van dit dossier en wenste het inkomende voorzitterschap succes. Geen van de lidstaten nam het woord.

Vaardighedenagenda

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van de informatie van de Commissie.

Op 10 juni jl. heeft de Commissie het nieuwe vaardighedenagenda vastgesteld. De Commissie bedankte het Nederlandse voorzitterschap voor de organisatie van debatten die het geagendeerd had voor de OJCS en WSBVC Raad in voorbereiding op het pakket.

De Commissie gaf aan dat meer dan een kwart van de Europese bevolking niet beschikt over essentiële basisvaardigheden, terwijl vaardigheden moeten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. De Commissie riep lidstaten hier actie op te gaan ondernemen. Het vaardighedenpakket bevat voorstellen voor de wijziging van het Europees Kwalificatiekader, een blauwdruk voor sectorale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en een vaardighedengarantie. Daarnaast is ook een «vaardighedenprofiel» voor derdelanders (incl. vluchtelingen) en een herziening van het Europass kader voorzien. Uw Kamer wordt binnenkort middels een BNC-fiche geïnformeerd over het kabinetsstandpunt.

Richtlijn omzetting sociale partnerovereenkomst implementatie ILO Verdrag betreffende werk in de visserijsector nr. 188

De Raad WSBVC heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.

De Commissie onderstreepte de risico’s voor werknemers in de Europese visserijsector, de op drie na grootste visserijsector ter wereld. Middels dit voorstel voor een sociale partnerovereenkomst, waarmee het ILO verdrag betreffende de visserijsector geïmplementeerd wordt, kunnen de sociale partners een bijdrage leveren aan betere omstandigheden voor arbeiders in Europa. De Commissie sprak de hoop uit dat het dossier spoedig zal worden afgerond. Geen van de lidstaten intervenieerde.

Raadsconclusies armoedebestrijding

De Raad WSBVC bekrachtigde de raadsconclusies over de bestrijding van armoede en sociale exclusie.

De Commissie gaf aan dat hoewel de Europese economie herstellende is, de EU2020 doelstelling over armoedebestrijding bij lange na nog niet gehaald is. De huidige niveaus van armoede in de EU zijn te hoog en niet acceptabel. Hier zal dus een extra inspanning geleverd moeten worden door lidstaten. De raadsconclusies stellen een geïntegreerde aanpak van armoedebestrijding en sociale exclusie voor.

In aanvulling op de raadsconclusies informeerde het voorzitterschap de Raad over een addendum dat op initiatief van het voorzitterschap tot stand is gekomen. Het addendum bevat verschillende goede voorbeelden uit lidstaten van een geïntegreerde aanpak van de bestrijding van armoede uit.

Raadsconclusies Europese Sociale Dialoog

De Raad WSBVC bekrachtigde de op initiatief van het Nederlandse voorzitterschap opgestelde raadsconclusies over de Europese sociale dialoog.

De Commissie verwelkomde de raadsconclusies en benadrukte het belang van nauwe betrokkenheid van de sociale partners. Geen van de lidstaten intervenieerde. Het voorzitterschap kondigde aan namens de Raad deel te nemen aan een quadripartiete verklaring met de Commissie en sociale partners, waarin passages uit de raadsconclusies terug zullen komen.

Raadsconclusies gender en LHBTI

De Raad WSBVC bekrachtigde de raadsconclusies over gender en LHBTI.

Het voorzitterschap concludeerde dat met steun van alle lidstaten voor de conclusies over gender en één onthouding bij de LHBTI conclusies, het hele pakket aangenomen is.

De Commissie dankte het voorzitterschap voor de inspanningen en benadrukte hoe belangrijk het is om LHBTI discriminatie aan te pakken, mede gezien de gebeurtenissen in Orlando. Deze conclusies geven politieke steun aan het werk van de Commissie en brengen het EU interne beleid in lijn met het externe beleid. Een groep lidstaten steunde de conclusies, maar had graag een meer ambitieuze tekst gezien en heeft daarover een verklaring afgegeven.