21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 392 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Hierbij ontvangt u het verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 7 december 2015 te Brussel

Agendapunt: Richtlijn gendergelijkheid in raden van bestuur

Het Luxemburgs voorzitterschap hoopte tijdens de Raad een algemene oriëntatie te bereiken op dit dossier. Commissaris Jourova gaf aan dat met de huidige tekst van het voorstel meer rekening gehouden wordt met de subsidiariteitsbezwaren van diverse lidstaten. Ze riep de blokkerende lidstaten op om de blokkering op te heffen. Dit is niet gebeurd. Het aantal blokkerende lidstaten bleef gelijk. De samenstelling veranderde wel. Na constatering hiervan, verwees het Luxemburgs voorzitterschap het dossier terug naar Coreper.

Agendapunt: Raadsconclusies Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in besluitvorming (Beijing Platform for Action)

De Raad bekrachtigde de raadsconclusies over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de besluitvorming.

Agendapunt: Gendergelijkheid Strategie (2016 – 2019)

De Commissie presenteerde haar Gendergelijkheid Strategie (2016–2019. Deze bouwt voort op de strategie van 2010–2015. De Commissie heeft vijf prioriteitsgebieden geïdentificeerd en hier acties aan verbonden. Het gaat om de volgende prioriteitsgebieden:

  • de economische onafhankelijkheid van mannen en vrouwen vergroten;

  • de loonkloof inkomsten/pensioenen dichten;

  • het vergroten van gelijkheid in besluitvorming;

  • het beëindigen van geweld op basis van gender; en

  • de gendergelijkheid en vrouwenrechten in de wereld promoten.

De strategie heeft de status van een staff working document. Veel lidstaten intervenieerden en spraken teleurstelling over de status van het document uit. De Commissie gaf aan zich op de acties in plaats van de status van het document te zullen richten.

Agendapunt: Richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid

De Commissie gaf een voortgangsverslag over de stand van zaken van de onderhandelingen. De Commissie sprak de hoop uit dat het Nederlands voorzitterschap de onderhandelingen af kan ronden.

De Commissie gaf ook een korte toelichting op de Toegankelijkheidsakte bij dit agendapunt. De Commissie meldde dat de Toegankelijkheidsakte voornamelijk ziet op vrij verkeer van voor gehandicapte aangepaste goederen en diensten. Beide richtlijnen zullen elkaar aanvullen en invulling geven aan de VN conventie en protocol voor personen met een handicap.

Agendapunt: Europees Semester

De Raad bekrachtigde de sociale – en werkgelegenheidsaspecten van de eurozoneaanbeveling. Daarnaast vond er een discussie plaats over de jaarlijkse groeianalyse (AGS). De prioriteiten uit de AGS zijn onderschreven, maar er was kritiek van verschillende lidstaten op de toevoeging van de nieuwe indicatoren aan het MEOP-scorebord.

Nederland heeft de prioriteiten die de Commissie in de AGS stelt onderschreven: investeringen, structurele hervormingen en verantwoord begrotingsbeleid. Daarbij heeft Nederland aangegeven het van groot belang te vinden dat de drie prioriteiten zo veel mogelijk in onderlinge samenhang bezien worden. Daarnaast heeft Nederland aangegeven dat «opwaartse sociale convergentie» kan worden vergroot door bestaande instrumenten beter te benutten en door te leren van elkaars ervaringen.

Agendapunt: Raadsconclusies «social governance» voor een inclusief Europa

De Raad bekrachtigde de raadsconclusies over «social governance».

Agendapunt: Raadsaanbeveling langdurige werkloosheid

De Raad stemde in de met de Raadaanbeveling over langdurige werkloosheid. De Commissie gaf aan dat hoewel de situatie op de arbeidsmarkt verbetert, de langdurig werkloosheid nog steeds een zorgpunt blijft. De Commissie riep in dit licht de lidstaten op om (structurele) maatregelen te nemen om deze aanbeveling uit te voeren. De aanbeveling biedt voldoende flexibiliteit en ruimte voor eigen implementatie aan de lidstaten.

Agendapunt: Raadsconclusies solidaire economie

De Raad bekrachtigde de raadsconclusies inzake solidaire economie. De conclusies roepen lidstaten en de Commissie op om Europese, nationale, regionale en lokale strategieën op te zetten om sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te stimuleren.

Agendapunt: Diversen

De Commissie informeerde lidstaten over nieuwe lijst van maatregelen ter bevordering van gelijke behandeling van LGBTI. Ook gaf de Commissie informatie over het Europees pact inzake werkgelegenheid voor jongeren. Het voorzitterschap meldde de afronding van de triloog over het platform tegen zwartwerk en Eures.

Tenslotte heeft Nederland haar werkprogramma gepresenteerd. Commissaris Thyssen gaf aan dat het Arbeidsmobiliteitpakket niet in 2015, maar in 2016 zal verschijnen. Ze hoopt het Arbeidsmobiliteitpakket tijdig voor de Raad WSBVC van maart uit te brengen.

Naar boven