21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 376 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2015

Hierbij ontvangt u het verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 18 juni 2015. Tevens ontvangt u hierbij een afschrift van een brief inzake een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn die ik samen met zes andere Europese Ministers aan Eurocommissaris Thyssen heb gestuurd1. Met deze brief wil ik de voorgenomen «targeted review» van de Detacheringsrichtlijn van de Europese Commissie beïnvloeden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 18 juni 2015 te Luxemburg

Agendapunt: het Europees Semester 2015: Bijdrage aan de Europese Raad (25–26 juni 2015)

De Raad WSBVC stemde in met alle geagendeerde stukken en doorzending aan de Europese Raad.

De Raad debatteerde over de bijdrage aan de Europese Raad op 25–26 juni met betrekking tot de 2015 landen specifieke aanbevelingen (LSA’s) in het kader van het Europees Semester. De aangebrachte wijzigingen in dit Europees Semester (minder aanbevelingen, meer focus) en het vervroegd publiceren van de landenrapporten werden in brede zin verwelkomd door de Raad. Een enkele lidstaat was ontevreden over een ontvangen LSA. Tijdens het debat kwam ook naar voren dat enkele lidstaten vinden dat de sociale dimensie van de EU versterkt moet worden.

Nederland heeft de meer gefocuste benadering van de LSA’s verwelkomd. Verder heeft Nederland te kennen gegeven de achterliggende analyse van de Commissie bij de Nederlandse pensioenaanbeveling te kunnen delen. Met de Commissie vindt Nederland dat er aandacht moet zijn voor een goede verdeling van kosten en baten over verschillende generaties. Ook heeft Nederland benadrukt dat een goede mix van structurele hervormingen, actief arbeidsmarktbeleid en gezonde overheidsfinanciën onverminderd van belang blijven voor alle lidstaten.

Agendapunt: Werkgelegenheidsrichtsnoeren

De Raad WSBVC bekrachtigde de werkgelegenheidsrichtsnoeren.

De Commissie gaf nog aan ontevreden te zijn over richtsnoer acht. In de oorspronkelijke tekst van deze richtsnoer werd voorgesteld de wettelijke pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Dit is in het onderhandelingsproces door de lidstaten aangepast.

Agendapunt: Raadsconclusies Rapport Europese Rekenkamer inzake de Jeugdgarantie

De Raad WSBVC bekrachtigde de raadsconclusies over het rapport van de Europese Rekenkamer over de implementatie van de jeugdgarantie.

Commissaris Thyssen benadrukte het belang dat lidstaten actuele en goede data aanleveren om de jeugdgarantie te kunnen monitoren. Ze kondigde verder aan in 2016 aan de Europese Raad te rapporteren over de implementatie van de jeugdgarantie.

Agendapunt: Raadsconclusies «het dichten van pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen»

De Raad WSBVC bekrachtigde de raadsconclusies gericht op het dichten van de pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen.

Het voorzitterschap gaf aan dat de conclusies en acties nodig zijn, omdat de pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen bijna het dubbele zijn van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. De conclusies vormen hopelijk een stap in de richting van gelijke behandeling en economische zelfstandigheid voor vrouwen. Het pensioenrapport 2015 van Commissaris Thyssen zal zich richten op de adequaatheid van pensioenen.

Agendapunt: Voortgangsverslag Richtlijnvoorstel Vrouwen in Raden van Bestuur

De Raad WSBVC nam het voortgangsverslag ter kennisneming aan.

De Commissie benadrukte haar de betrokkenheid bij dit dossier. Het doel, wat de Commissie betreft, is om tijdens de Raad WSBVC van oktober a.s. overeenstemming te bereiken tussen de lidstaten. De Commissie wil het inkomende Luxemburgse voorzitterschap daar graag bij ondersteunen.

Agendapunt: Voortgangsverslag Richtlijnvoorstel gelijke behandeling buiten arbeid

De Raad WSBVC nam het voortgangsverslag ter kennisneming aan.

Het Letse voorzitterschap gaf aan dat er hard is gewerkt aan een verdere voortgang op dit dossier. De Commissie gaf aan dat het ook voor de voorzitter van de Commissie, de heer Juncker, een prioritair dossier is. Het bepalen van de reikwijdte van de richtlijn is de volgende stap in de onderhandelingen. Deze stap zal door het Luxemburgs voorzitterschap gemaakt moet worden.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven