21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 371 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2015

Hierbij ontvangt u het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21–22 april 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Verslag Informele Raad WSBVC 21–22 april 2015 te Riga

Het Letse voorzitterschap had als onderwerp voor deze informele Raad de «sociale dialoog» gekozen. De sociale partners op Europees niveau waren dan ook uitgenodigd om de gehele Raad deel te nemen.

In een tweetal plenaire sessies is gesproken over de rol van sociale dialoog bij inclusieve groei en hoe een effectieve sociale dialoog kan worden verwezenlijkt. In twee parallelle workshops is daarnaast gesproken over uitdagingen voor de sociale dialoog en over de rol van de sociale dialoog bij loonvorming. Lidstaten hebben in deze bijeenkomsten hun vormen waarin de sociale dialoog plaatsvindt toegelicht en ervaringen uitgewisseld.

Door alle betrokkenen werd het belang van een goed functionerende sociale dialoog onderkend. Deze is onder meer nodig om hervormingen door te kunnen voeren en inclusieve groei te kunnen realiseren. Dit is extra van belang in tijden van veranderende arbeidsverhoudingen en technologische ontwikkelingen. Het is daarom ook van groot belang om te waarborgen dat sociale partners voldoende geëquipeerd zijn om hun rol te vervullen.

Nederland heeft aangegeven dat de sociale dialoog onontbeerlijk is geweest bij de hervormingen op de arbeidsmarkt die het Nederlandse kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan. Nederland is er daarbij van overtuigd dat op de lange termijn banenrijke groei kan worden gerealiseerd door een combinatie van structurele hervormingen, investeringen en actief arbeidsmarktbeleid.

Naar boven