21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 367 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gespannen situatie tussen management en medewerkers bij het Europees Octrooibureau onder meer als gevolg van disciplinaire maatregelen tegen actieve vakbondsleden inmiddels is geëscaleerd;

overwegende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van een en ander het initiatief heeft genomen om de nu ontstane situatie binnen afzienbare termijn te bespreken met de president van het Europees Octrooibureau;

verzoekt de regering, in dat gesprek aan te dringen op het ongedaan maken van bedoelde disciplinaire maatregelen, zijnde een noodzakelijke stap voor de-escalatie van het ontstane conflict,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Gesthuizen

Naar boven