21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 366 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN KERSTENS

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het Europees Octrooibureau in Rijswijk en München al geruime tijd sprake is van gerichte aanvallen op vakbondsleden en een zeer hoge werkdruk;

voorts constaterende dat het EOB als internationale organisatie niet onder het nationale arbeidsrecht valt;

overwegende dat zulke overtredingen van de standaarden van de International Labour Organisation, zeker als zij op Nederlands grondgebied plaatsvinden, ontoelaatbaar zijn;

verzoekt de regering, op korte termijn te overleggen met andere lidstaten van het EOB over maatregelen om deze misstanden te voorkomen en hoe er tot regelgeving kan worden gekomen om het juridische hiaat bij deze arbeidsconflicten te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Kerstens

Naar boven