21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 258 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2011

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de geannoteerde agenda aan van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2011.1

Tijdens het interne markt- en industriedeel zal de Raad van gedachten wisselen over de voorstellen die vorm geven aan de versterkte samenwerking op het terrein van het octrooirecht in de EU om zo politieke sturing te geven aan de verdere onderhandelingen. Ook zal er een oriëntatiedebat plaatsvinden over de toekomst en mogelijke hoofdlijnen van het systeem voor de beslechting van octrooigeschillen. Voorts streeft de Raad naar een politiek akkoord over de wijziging van de richtlijn betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat betreft de micro-entiteiten. Ook zal de Raad naar verwachting conclusies aannemen over de Interne Markt Akte, de tussentijdse evaluatie van de «Small Business Act» en de Commissiemededeling over slimme regelgeving. Mogelijk beoogt het voorzitterschap ook de verordening voor het statuut van de Europese besloten vennootschap (Europese BV) en het richtlijnvoorstel consumentenrechten te behandelen. Momenteel is nog onduidelijk of de behandeling van deze onderwerpen daadwerkelijk zal plaatsvinden. Tenslotte zal het voorzitterschap mogelijk een voortgangsrapport presenteren over het voorstel voor de koppeling van ondernemingsregisters.

Tijdens het onderzoeksdeel streeft het voorzitterschap naar een gemeenschappelijke benadering over de verlenging met twee jaar van Euratomprogramma van het zevende kaderprogramma. Ook zal de Raad naar verwachting conclusies aannemen over de Europese Onderzoeksruimte (ERA), het functioneren van het Eurostars-programma en over de eerste tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk Ambient Assisted Living (AAL) programma.

Naast de delen over interne markt en industrie en over onderzoek zal de Raad tijdens het ruimtevaartdeel van gedachten wisselen over de mededeling «Europese ruimtevaartstrategie 2014–2020 ten dienste van de Europese burger» op basis van conceptraadsconclusies.

Onder het punt «diversen» zal het voorzitterschap de Raad informeren over de uitkomsten van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11–13 april, de samenwerking tussen lidstaten op het terrein van kansspelen, de ministeriële groep over simplificatie en een bijeenkomst van het VN-comité over vredelievend gebruik van de ruimte. De Commissie zal de raad informeren over de voortgang van de Europese Onderzoeksraad (ERC), de tussentijdse evaluatie van JTI’s op ICT-terrein (ARTEMIS en ENIAC), het groenboek over de toekomst van de EU-financiering van -onderzoek en innovatie, de conferentie over ruimtevaart in het zevende kaderprogramma van 12–13 mei jl., en de stand van zaken met betrekking tot de financiering van ITER. De Zweedse delegatie zal de Raad informeren over haar visie op het tabaksbeleid van de EU. Tot slot zal het aankomende Poolse EU-voorzitterschap de Raad informeren over zijn werkprogramma.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven