21 501-27 Sportraad

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2010

Op 21 en 22 oktober vond in Antwerpen de Informele Sportraad plaats. Bijgaand bied ik u het door de Nederlandse delegatie opgestelde verslag van deze bijeenkomst aan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Informele raad van Sportministers van 21 en 22 oktober 2010 te Antwerpen.

De informele Raad van sportministers werd voorgezeten door de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters. Door vertraging kan de door de Commissie toegezegde mededeling over Sport pas in december 2010 gepubliceerd worden. Hierdoor kon deze dus niet inhoudelijk worden besproken.

Toekomstige EU initiatieven op sportgebied

Commissaris Vassiliou lichtte de komende mededeling over het beoogde Sport Actieprogramma toe. Het betreft een strategisch kader op EU-niveau met acties met een duidelijk toegevoegde waarde. De centrale vraag is hoe de educatieve functie, de sportiviteit en de fysieke en morele integriteit van de sport bevorderd kunnen worden. In 2011 kunnen er nog preparatory actions uitgevoerd worden. Voor de jaren 2012 en 2013 is er echter geen budget beschikbaar. Verschillende lidstaten benadrukten het maatschappelijk belang van de sport en waren teleurgesteld dat de Commissie in de jaren 2012 en 2013 geen bijdrage kan leveren aan sportprojecten. Een eventueel actieprogramma Sport kan pas in 2014 van start gaan.

Nederland wacht de mededeling van de Commissie af, maar vindt dat het in de voorstellen wel moet gaan om een evidente meerwaarde van de EU-acties. Subsidiariteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De EU moet geen taken oppakken die beter op nationaal niveau uitgewerkt kunnen worden. Ook moet rekening worden gehouden met de financiële uitdagingen waar de lidstaten en de EU voor staan.

Doping

World Doping Agency (WADA)

DG David Howman van WADA gaf een inleiding over de achtergronden en werkwijze van WADA. DG Howman benadrukte dat WADA Europa als een belangrijke speler beschouwt. De komende jaren is de bestrijding van gendoping een WADA-prioriteit. Ook komt er meer aandacht voor het vervolgen van de aanbieders van doping. Dit laatste vraagt om goede nationale wetgeving en de inzet van politie, douane en OM.

EU vertegenwoordiging in WADA

De huidige EU-zetels in WADA worden bezet volgens het TROIKA-principe. De EU-vertegenwoordigers wisselen elk anderhalf jaar. De EU-vertegenwoordiging voldoet daarmee niet aan de statutaire eis dat een zetel 3 jaar bezet wordt. Het Belgisch voorzitterschap signaleert dat coördinatie op EU-niveau nauwelijks bestaat. Als Europa meer invloed wil krijgen op besluitvormingsstructuren van het WADA, dan moet de EU meer met één stem spreken. Een aantal lidstaten onderschreef deze observatie van het voorzitterschap. Sommige lidstaten vinden nieuwe overlegstructuren onnodig en wezen op de CAHAMA van de Raad van Europa (RvE) waarin het standpunt van de gehele Europese regio wordt voorbereid. Zij onderschrijven wel de meerwaarde van EU-coördinatie voorafgaand aan de CAHAMA-vergaderingen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van reeds bestaande EU-structuren.

EU harmonisatie in de dopingbestrijding

Het Belgisch voorzitterschap heeft het Asser-instituut gevraagd een studie te maken van de implementatie van de WADA-code in de EU-lidstaten. De studie laat zien dat er veel verschillen zijn in de dopingregelgeving binnen de EU. Er zijn vooral grote verschillen in de omvang van de Registered Testing Pool, de groep sporters die te maken krijgen met onaangekondigde out of competition controles. Het Belgisch voorzitterschap legde de vraag voor of dit beleid binnen de EU niet geharmoniseerd moet worden. Verschillende lidstaten bleken vóór een verdergaande uniformering te zijn, met name wat betreft de Registered Testing Pool. Het is echter aan de lidstaten zelf om hier invulling aan te geven.

Opleiding en training

Europese kwalificatiestructuur voor opleidingen (EQF)

Na een presentatie over hoe Vlaanderen de Europese kwalificatiestructuur voor opleidingen (EQF) in de sport had geïmplementeerd, werd stil gestaan bij het belang van een EFQ voor de nationale kwalificatiestructuren. Sommige lidstaten zijn voor een dergelijk initiatief omdat het vrij verkeer van trainers bevordert. Een aantal lidstaten werkt al aan de implementatie die voor 2012 is voorzien.

Het Bernard arrest

Prof. Stefaan van den Boogaert van de Universiteit Leiden hield een presentatie over het Bernard-arrest. Dat is een uitspraak van het Europese Hof over de vraag of een voetbalclub een opleidingsvergoeding kan eisen bij een transfer van een jonge speler naar een andere club. Bernard, speler van Olympic Lyonnais, had een contract bij Newcastle United getekend dat tegen de Franse voetbalwet inging. Het Hof heeft nu bepaald dat deze Franse wet niet in overeenstemming is met het Europees recht. Vrij verkeer van werknemers geldt ook voor voetballers, maar het Hof heeft bepaald dat een vergoeding voor opleidingskosten een gerechtvaardigde eis is. De vergoeding moet volgens het arrest wel proportioneel zijn. Deze uitspraak kan volgens professor Van den Boogaert aanzienlijke gevolgen hebben voor de transfermarkt van voetballers in de EU.

Sociale inclusie in en middels de sport

De Voorzitter gaf aan dat sociale inclusie een prioriteit is van het Belgische voorzitterschap. Raadsconclusies over dit thema zijn in voorbereiding. De verwachting is dat deze in de formele Sportraad op 18 november aangenomen worden. De conclusies zijn mede gebaseerd op de resultaten van de European Conference on Local Sports Participation, Social Inclusion and Combating Poverty die op 13 en 14 oktober plaatsvond.

Europees jaar van de vrijwilliger

De Commissie blikte vooruit op het Europees jaar van de vrijwilliger in 2011. De Commissie zal later dit jaar een mededeling publiceren waarin de activiteiten voor 2011 worden beschreven.

Presentatie Hongaars voorzitterschap

De mededeling over het sport-actieprogramma zal tijdens het Hongaarse voorzitterschap centraal staan. Andere prioriteiten zijn het Europees jaar van de vrijwilliger, sociale inclusie en de relatie met de Raad van Europa. Op 22 en 23 februari 2011 vindt de informele raad plaats in Boedapest. De informele bijeenkomst van sportdirecteuren is op 27 en 28 juni 2011.

Overig

Het VK verzocht de ontwikkelingen rond de uitzendrechten van sportwedstrijden en (internet)gokken en het daarmee samenhangende risico van manipulatie van uitslagen in de toekomst op de Europese sportagenda te plaatsen.

Naar boven