21 501-20 Europese Raad

Nr. 1450 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 mei 2019

Conform de toezegging in de geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019 (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1434) en in lijn met de staande informatie-afspraken met het Nederlandse parlement, stuur ik u hierbij, mede namens de Minister-President, de concept verklaring en de Leaders’ Agenda van de informele Europese Raad in Sibiu op 9 mei 2019 ter vertrouwelijke inzage1. Deze Leaders’ Agenda dient als input voor discussie tijdens de informele Europese Raad in Sibiu, en zal niet formeel worden aangenomen.

Tevens sturen wij u zes Nederlandse papers die zijn opgesteld om de inzet zoals geformuleerd in de Staat van de Europese Unie (Kamerstuk 35 078, nr. 1) onder de aandacht van de instellingen en andere lidstaten te brengen2.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven