21 501-20 Europese Raad

Nr. 1396 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 12 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat een eventuele harde brexit grote gevolgen heeft voor Nederland;

constaterende dat bij de voorbereidingen voor een harde brexit departementen zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van de benodigde mitigerende maatregelen op hun beleidsterreinen;

overwegende dat de Tweede Kamer onvoldoende inzicht heeft in de gevolgen van een harde brexit voor ieder afzonderlijk departement;

verzoekt de regering, per departement inzichtelijk te maken welke de gevolgen zijn van een eventuele harde brexit, en hierover de Kamer uiterlijk eind januari 2019 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Naar boven