Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-20 nr. 1315

21 501-20 Europese Raad

Nr. 1315 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2018

Het lid Omtzigt heeft tijdens het ordedebat op 6 maart (Handelingen II 2017/18, nr. 57, Regeling van Werkzaamheden) een brief gevraagd aan de regering over de benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie en vermeende aanvullende voorzieningen voor oud-commissarissen (2018Z03838). Met deze brief geef ik, mede namens de Minister-President, gevolg aan dit verzoek.

Op 21 februari heeft de Europese Commissie Martin Selmayr benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie. Martin Selmayr is voorgedragen door de voorzitter van de Europese Commissie, in overeenstemming met de EU-commissaris voor Begroting en Personeelszaken. Het college van commissarissen heeft vervolgens ingestemd met de benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal vanaf 1 maart.

De Europese Commissie legt (op grond van art. 17, lid 8, VEU) als college verantwoording af over deze benoeming aan het Europees Parlement.

Op 12 maart vond hiertoe een plenair debat plaats in het Europees Parlement over de aanstelling van Martin Selmayr. Tijdens dit debat heeft Günther Oettinger, EU-commissaris voor Begroting en Personeelszaken, benadrukt dat de Commissie zich aan alle regels heeft gehouden bij de benoeming van Martin Selmayr. Hij zei ook dat er van aanvullende voorzieningen voor oud-commissarissen geen sprake is.

Aan het slot van het debat heeft het Europees Parlement de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de aanstelling van Martin Selmayr. De commissie Begrotingscontrole heeft de opdracht van de plenaire vergadering bij monde van voorzitter Grässle aangenomen. Naast het aangekondigde onderzoek van het Europees Parlement zijn er ook twee klachten binnengekomen bij de Europese Ombudsman over de benoemingsprocedure. De Ombudsman is deze klachten op dit moment aan het analyseren.

De begrotingscontrolecommissie van het parlement zal vragen stellen aan de Europese Commissie over de benoemingsprocedure. Alle leden van het Europees Parlement kunnen hiervoor vragen indienen. De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement zal vervolgens een rapport opstellen over de benoeming van Martin Selmayr en dit rapport tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 16–19 april aan het parlement presenteren. Tijdens dezelfde sessie zal het parlement een resolutie over de benoeming aannemen. Deze resolutie zal het standpunt van het parlement aangaande de benoeming weergeven.

Het kabinet stelt vast dat het Europees Parlement zijn controlerende taak ten aanzien van de Europese Commissie op dit vlak ter hand heeft genomen. Het kabinet wil niet in de rol en verantwoordelijkheid van het Europees Parlement treden de Commissie te controleren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok