21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 958 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2012

Bijgaand stuur ik u het verslag van de Eurogroep van 12 november jl. Het verslag van de Ecofin Raad van 13 november zal u separaat worden toegestuurd.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Verslag van de Eurogroep van 12 november 2012 te Brussel

Tijdens de Eurogroep van 12 november jl. is uitgebreid gesproken over de situatie in Griekenland. Zie hiervoor tevens bijgevoegd de verklaring van de Eurogroep. Daarnaast heeft de Eurogroep kort stil gestaan bij de situatie in Spanje en Cyprus. Tijdens de Eurogroep heeft minister Dijsselbloem een korte presentatie gegeven over het regeerakkoord en gesproken over de budgettaire situatie in Nederland en de structurele maatregelen die zijn afgesproken. Eurocommissaris Rehn verwelkomde de minister in de Eurogroep en complimenteerde Nederland met het bereikte akkoord. Eurocommissaris Rehn benadrukte in een eerste reactie dat het regeerakkoord substantiële budgettaire consolidatie en structurele hervormingen bevat. Een volledig oordeel van de Commissie zal later volgen.

Spanje

De Eurogroep heeft kort stil gestaan bij de situatie in Spanje en de voortgang in het kader van het bankenprogramma. Van 15 tot 26 oktober vond de eerste voortgangsmissie plaats waarbij, in een eerste verklaring van de Commissie en ECB en in een verklaring van het IMF, de voortgang op het gebied van de afgesproken hervormingen in de financiële sector als positief beoordeelde. De volledige voortgangsrapportage is nog niet beschikbaar, maar wordt deze maand verwacht. Wanneer het rapport beschikbaar komt – en voordat Nederland een besluit zal nemen over de uitkering van de eerste leningentranche – zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

De vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM heeft niet plaatsgevonden. De Raad van gouverneurs zou spreken over de overgang van het Spaanse programma voor de financiële sector van het EFSF naar het ESM. De Eurogroep heeft hier wel over gesproken en heeft benadrukt dat de juridische documenten om de overgang te voltooien voor eind november afgerond moeten worden, alvorens de eerste tranche begin december kan worden uitgekeerd. De Raad van gouverneurs zal via een schriftelijke procedure de overgang van het Spaanse programma voor de financiële sector van het EFSF naar het ESM accorderen voor eind november. Nederland kan instemmen met de overgang van het programma van het EFSF naar het ESM.

Cyprus

De Eurogroep heeft tevens kort stil gestaan bij de stand van zaken in Cyprus. De Trojka is onlangs afgereisd naar Cyprus en de onderhandelingen met de Cypriotische autoriteiten zijn nog gaande. Er is nu nog geen besluitvorming voorzien.

Griekenland

De afgelopen week is er significante voortgang geboekt in het komen tot overeenstemming tussen Griekenland en de Trojka. Het Griekse parlement heeft de afgelopen week twee omvangrijke pakketten met maatregelen aangenomen in lijn met de vereisten uit het leningenprogramma. Er is echter nog geen volledige overeenstemming tussen de Trojka en Griekenland over de implementatie van de maatregelen uit het leningenprogramma en daarom is er ook nog geen definitieve en volledige voortgangsrapportage van de Trojka beschikbaar. Griekenland moet nog een aantal maatregelen nemen om de achterstand in het programma weg te werken. Deze zogenaamde «prior actions» moeten zijn weggewerkt alvorens een definitief besluit kan worden genomen over de voortzetting van het leningenprogramma.

De Eurogroep heeft Griekenland opgeroepen om maatregelen te implementeren die het toezicht op het programma versterken. Hierbij valt te denken aan maatregelen die het behalen van de budgettaire doelstellingen verder verzekeren. Dit zal moeten gebeuren voordat er tot een eventuele volgende uitkering kan worden overgegaan. Nederland heeft hard ingezet op versterkt toezicht en monitoring om in de toekomst achterstanden in het programma te voorkomen.

De Eurogroep erkent dat de Griekse bevolking aanzienlijke offers heeft gebracht en is ervan overtuigd dat het continueren van budgettaire en structurele hervormingen de enige optie is om Griekenland er weer bovenop te helpen en de economie op (middellange) termijn weer concurrerend te maken. Op 7 november is het pakket met structurele maatregelen aangenomen en op 11 november de begroting voor 2013. Beide pakketten zijn positief door de Trojka ontvangen.

In het licht van de huidige economische ontwikkelingen concludeerde de Eurogroep dat de aanpassing van de budgettaire doelstellingen, zoals voorgesteld door Griekse overheid en gesteund door de Trojka, passend zou zijn. Dit besluit zal moeten worden genomen in kader van de buitensporigtekortprocedure door de Ecofin Raad op basis van een voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel van de Europese Commissie is nog niet beschikbaar. De beslissing zal moeten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid, Griekenland uitgezonderd. Nederland zal dit voorstel beoordelen langs de lijn dat er alleen uitstel kan worden verleend wanneer dit ingegeven is door de economische ontwikkelingen. In de herfstvoorspellingen die 7 november jl. werd gepubliceerd is de groeivoorspelling door de Commissie reeds fors neerwaarts bijgesteld. Voor 2012 wordt een krimp verwacht van 6% in plaats van de aanname in het Memorandum of Understanding (MoU) van maart jongstleden van 4,7%. Ook voor 2013 is voorspelling bij gesteld van 0% in de MoU naar 4,2% krimp. De benodigde financiering voor deze verlenging zal worden gevonden binnen de kaders van het tweede leningenprogramma.

De Eurogroep verwacht de voortgang van het Griekse leningenprogramma verder te bespreken tijdens een extra ingeplande Eurogroep op 20 november aanstaande op basis van de benodigde documentatie. Er zal dan tevens verder worden gesproken over de schuldhoudbaarheid en de financieringsbehoefte. Wanneer de voortgangsrapportage beschikbaar is, zal het kabinet hier de Tweede Kamer over informeren. De Tweede Kamer zal de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over de Nederlandse inzet. De Eurogroep zal dan pas later definitief besluiten over de voortgang van het leningenprogramma.

Naar boven