Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 779

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 779 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat als het om monetaire samenwerking gaat in deze weken in Europa belangrijke besluiten genomen zullen worden;

overwegende, dat landen als Duitsland en Frankrijk de indruk wekken, onder het mom van Europese coördinatie, toe te werken naar een meer politieke unie;

van mening, dat ons land nationale zeggenschap moet blijven houden over zaken als pensioenen, belastingen en lonen;

verzoekt de regering in de nu lopende procedure krachtig afstand te nemen van elke beweging naar een meer politieke unie en zich in te blijven zetten voor strikte naleving van het Stabiliteits- en Groeipact met passende sancties voor landen die gemaakte afspraken niet nakomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Irrgang

Plasterk

Dijkgraaf