21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 764 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2010

Nadat wij eind vorige week spraken over de situatie in Ierland, en ik u meldde dat Ierland een gericht overleg zou voeren met het IMF, de ECB en de Europese Commissie om te bezien in hoeverre steun zou helpen de onrust te adresseren, heeft Ierland dit weekeinde een steunaanvraag ingediend.

Over deze aanvraag is vervolgens op zondag 21 november telefonisch vergaderd door zowel de leden van de Eurogroep als de leden van de Ecofin Raad.

De ministers van Financiën van de EU verwelkomen de aanvraag die door Ierland is gedaan1. Zij zijn het met de Commissie, het IMF en de ECB eens dat steun aan Ierland nodig is om de financiële stabiliteit in de rest van de Eurozone en Europa te waarborgen. Daarmee is het ook voor NL essentieel dat er steun aan Ierland komt. Als de stabiliteit wordt aangetast heeft dat ook gevolgen voor onze pensioenen, ons spaargeld en de werkgelegenheid. We moeten voorkomen dat het broze economisch herstel weer teniet wordt gedaan. Hiermee helpen wij ervoor te zorgen dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en burgers hun banen houden.

De omvang en de duur van het leningenprogramma zijn nog niet bekend. Gedurende de komende tijd zal het programma aan Ierland verder worden uitgewerkt. Dan zal ook de noodzakelijke omvang van de lening worden bepaald. Het zal gaan om een programma dat wordt gefinancierd door EFSM en EFSF, steeds in combinatie met het IMF. Wat betreft de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt over de werking van EFSF en EFSM en de behandeling van steunaanvragen aan die faciliteiten verwijs ik graag naar de brief die ik uw Kamer op 17 november stuurde (kamerstuk 21 501-07, nr. 763).Voorts overwegen enkele niet-eurolanden (waaronder het VK en Zweden) om bilaterale leningen te verstrekken.

Het programma zal gepaard gaan met zeer strikte beleidscondities en een forse renteopslag. De Commissie, het IMF en de ECB zullen, in samenwerking met Ierland, een programma ontwerpen dat erop gericht is de specifieke problemen in de Ierse economie structureel te adresseren.

Zo zal er in het programma aandacht zijn voor de overheidsfinanciën. Voortbordurend op de meerjarenbegroting die Ierland volgende week publiceert, zullen maatregelen worden geïdentificeerd om het tekort terug te dringen naar 3% BBP in 2014. De meerjarenbegroting voorziet hiertoe in een bezuiniging oplopend tot 15 mld euro in 2014 (ofwel zo’n 9% BBP). Samen met de jaarlijkse evaluatie van de voortgang in de bezuinigingen, zal deze strategie ertoe bijdragen dat de Ierse economie weer op een pad van solide economische groei komt.

Het programma zal er verder in voorzien dat er door de overheid een fonds wordt opgericht waaruit kan worden geput als dat nodig is om de banken tijdelijk van kapitaal te voorzien. Dergelijke voorziening gaat uiteraard gepaard met stevige eisen aan hervormingen in de sector, bovenop de hervormingen die reeds door de Ierse overheid zijn afgedwongen. Herstructurerings- en andere maatregelen zijn nodig om voor de toekomst een solide financiële sector te garanderen die het functioneren van de Ierse economie optimaal kan ondersteunen.

De Eurogroep en Ecofin Raad zullen aan het programma, zodra dit gereed is, hun goedkeuring verlenen, daarbij geadviseerd door het oordeel van Commissie, IMF en ECB. Ik verwacht dat dit spoedig aan de orde zal zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven