21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1702 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2020

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Ecofinraad op dinsdag 9 juni a.s. Deze Ecofinraad zal middels videoconferentie worden gehouden en ik ben voornemens deel te nemen.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Geannoteerde agenda Ecofinraad 9 juni 2020

Ecofinraad

Voorstel voor een Europees herstelplan

Document: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting:

Op 27 mei jl. presenteerde de Europese Commissie haar strategie voor het herstel van de Europese Unie in reactie op de crisis die door de COVID-19 uitbraak is ontstaan. Met deze strategie komt de Europese Commissie tegemoet aan het verzoek van de leden van de Europese Raad op 23 april jl. Het kabinet zal middels een separate Kamerbrief de Kamer informeren over de herstelstrategie inclusief een eerste appreciatie.

2020 landspecifieke aanbevelingen en Raadsadviezen over de geactualiseerde stabiliteits- en convergentieprogramma’s

Document: Landspecifieke aanbevelingen: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting:

Op 20 mei jl. heeft de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester haar voorstellen voor landspecifieke aanbevelingen over economisch en budgettair beleid gepubliceerd. Tijdens deze Ecofinraad en in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 9 juni zullen de aanbevelingen aan de orde komen. Daarna zullen ze door de Europese Raad worden bekrachtigd en door de Ecofinraad formeel worden aangenomen. Tevens zal tijdens deze Ecofinraad mogelijk ook kort worden stilgestaan bij de stabiliteits- en convergentieprogramma’s die de lidstaten hebben ingediend.

De aanbevelingen gaan dit jaar enerzijds in op de onmiddellijke budgettaire, economische, gezondheids- en sociale uitdagingen n.a.v. de COVID-19 uitbraak en zijn anderzijds gericht op het bevorderen van hervormingen en het aangeven van investeringsprioriteiten.

Nederland kreeg vier aanbevelingen van de Europese Commissie op verschillende beleidsterreinen: (1) economische maatregelen, budgettair beleid en het zorgsysteem; (2) de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt en sociale bescherming voor zelfstandigen; (3) publieke en private investeringen in de groene en digitale transities met speciale aandacht voor digitale vaardigheden, duurzame infrastructuur, schone en efficiënte energie, missie-gedreven onderzoek en innovatie; en (4) agressieve belastingplanning en anti-witwasbeleid.

Op hoofdlijnen herkent het kabinet de door de Europese Commissie geschetste uitdagingen voor Nederland. De aanbevelingen zijn deels in lijn met de aanbevelingen van de afgelopen jaren en benadrukken het belang van een spoedig economisch herstel. De Kamer zal binnenkort een brief ontvangen met een kabinetsreactie, waarin verder wordt toegelicht hoe het kabinet met voorgenomen en reeds ingezet beleid beoogt de uitdagingen op elk van de genoemde deelterreinen te adresseren.

Schriftelijke procedures

Vanwege het niet kunnen plaatsvinden van fysieke Raden door de beperkende maatregelen ten gevolge van COVID-19, is de schriftelijke procedure momenteel de enige manier om als Raad besluiten te nemen. Er kunnen geen formele besluiten in videoconferenties worden genomen, aangezien zij informeel van aard zijn. Coreper kan, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden die COVID-19 meebrengt, per geval besluiten om de schriftelijke procedure te gebruiken voor de vaststelling van Raadsconclusies door de Raad.

Schriftelijke procedure Raadsconclusies over de toekomst van de administratieve samenwerkingsrichtlijn

Document: ST 7940/20

Besluitvormingsprocedure: Schriftelijk (unanimiteit)

Toelichting:

Tijdens het Coreper van 20 mei jl. is besloten tot het starten van de schriftelijke procedure voor het aannemen van Raadsconclusies over de toekomst van de administratieve samenwerkingsrichtlijn (hierna DAC1). Deze richtlijn gaat over de uitwisseling van fiscale informatie tussen de lidstaten. In de Raadsconclusies wordt geconstateerd dat belastingdiensten over vrijwel geen fiscale informatie beschikken ten aanzien van digitale platforms. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat digitale platforms op dit moment geen fiscale informatie over hun activiteiten hoeven uit te wisselen. De Raad vraagt de Europese Commissie om op korte termijn een uitbreiding voor de DAC op te stellen die lidstaten in staat stelt om digitale platforms te verplichten fiscale informatie uit te wisselen die gerelateerd is aan hun activiteiten. Nederland steunt de voorgestelde conclusies en kijkt uit naar het wetsvoorstel van de Europese Commissie.

Schriftelijke procedure Raadsconclusies tabaksaccijnsrichtlijn

Document: ST 8093/20

Besluitvormingsprocedure: Schriftelijk (unanimiteit)

Toelichting:

Tijdens het Coreper van 27 mei jl. is besloten tot het starten van de schriftelijke procedure voor het aannemen van Raadsconclusies over de tabaksaccijnsrichtlijn. De huidige tabaksaccijnsrichtlijn stamt uit 2011 en is toe aan een update.

De tabaksaccijnsrichtlijn dient te zorgen voor een goede werking van de interne markt en een hoog niveau van gezondheidsbescherming. Daarbij moet meer samenhang en synergie komen met andere EU-beleidsmaatregelen, zoals de volksgezondheid (bv. EU-plannen ter bestrijding van kanker), douanevoorschriften, illegale handel, belastingontduiking en milieubescherming. De Raadsconclusies merken op dat de huidige bepalingen van de richtlijn minder effectief zijn geworden. Bijvoorbeeld vanwege de ontwikkeling van en het verschijnen van nieuwe producten op de markt die niet onder de huidige tabaksaccijnsrichtlijn vallen. Denk aan e-sigaretten, verhitte tabaksproducten en nieuwe verslavende nicotineproducten. Ruwe tabak is de grondstof voor sigaretten en rooktabak. De illegale handel in tabak neemt toe, waardoor er behoefte is aan een systeem voor het controleren van het verkeer van ruwe tabak. Daarom moet er een duidelijke definitie komen van ruwe tabak. De minimumaccijnstarieven op tabaksproducten hebben hun werking verloren, daarom een oproep om deze minimumaccijnstarieven te verhogen.

De Raad nodigt de Europese Commissie uit een wetsvoorstel te schrijven om de tabaksaccijnsrichtlijn aan te passen op basis van de punten uit de Raadsconclusies. Nederland steunt de voorgestelde conclusies en kijkt uit naar het wetsvoorstel van de Europese Commissie.

Overig

Jaarvergadering Raad van gouverneurs van de Europese Investeringsbank (EIB)

Op 9 juni zal in de ochtend voorafgaand aan de Ecofinraad tevens de jaarvergadering van de Raad van gouverneurs van de EIB plaatsvinden. De agenda is nog niet verspreid, maar naar verwachting zal zoals in eerdere jaren op de agenda staan: een toelichting op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar door de president van de EIB en een toelichting op het financiële jaarverslag door de voorzitter van het Audit Comité, als ook het goedkeuren van dit financiële jaarverslag. Nederland kan instemmen met het financiële jaarverslag over 2019. De Kamer zal na afloop van de jaarvergadering worden geïnformeerd over het financiële jaarverslag en de andere besproken onderwerpen middels een separate Kamerbrief.


X Noot
1

Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation.

Naar boven