Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-07 nr. 1357

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1357 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2016

Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep van 22 april te Amsterdam waarin ook een geannoteerde agenda voor de mogelijke extra Eurogroep is opgenomen. Als de Griekse autoriteiten met de instituties overeenstemming bereiken over het pakket aan hervormingen, over de invulling van de contingency measures en de werking daarvan, zal er een extra vergadering van de Eurogroep plaatsvinden op 28 april. Het is momenteel nog onbekend of deze vergadering doorgaat.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Verslag van de Eurogroep van 22 april te Amsterdam en tevens geannoteerde agenda voor de mogelijke extra Eurogroep van 28 april

Eurogroep

1. Griekenland

De Eurogroep heeft van gedachten gewisseld over de stand van zaken rondom de afronding van de eerste voortgangsmissie. De voortgangmissie is na de Voorjaarsvergadering van het IMF weer hervat en er hebben gesprekken plaats gevonden tussen de Griekse autoriteiten en de instituties (de Europese Commissie, het ESM en de Europese Centrale Bank, het IMF is betrokken bij de gesprekken maar neemt nog niet formeel deel aan het programma) over het afronden van de eerste voortgangsmissie. De instituties hebben in de Eurogroep aangegeven dat men dicht bij overeenstemming over deze voortgangsmissie is.

Onderdeel van de voortgangsmissie is om overeenstemming te bereiken over een breed hervormingspakket bestaande uit o.a. een hervorming van het pensioenstelsel, een hervorming van de inkomstenbelasting, het opzetten van het privatiseringsfonds, afspraken over de verkoop van non-performing loans en hervormingen van de energiemarkt. Deze maatregelen in het pakket moeten uiteindelijk optellen om de primair saldo doelstelling van 2018 te bereiken. Om extra zekerheid in te bouwen dat de doelstelling in 2018 behaald zal worden, is de Eurogroep tot de conclusie gekomen dat er naast bovengenoemd pakket, nog een additioneel pakket aan maatregelen overeengekomen moet worden tussen de instituties en de Griekse autoriteiten. Het idee van deze zogenaamde «contingency measures» is dat deze nu worden vastgesteld, maar pas geïmplementeerd hoeven te worden als dit nodig is om aan de primair saldo doelstelling in 2018 te voldoen. De Eurogroep heeft als voorwaarden gesteld dat de contingency measures geloofwaardig moeten zijn, de vereiste wetgeving hiervoor vooraf aangenomen moet worden en automatisch in zullen moeten gaan zodra er op basis van objectieve factoren aanleiding toe is. De instituties zullen de komende dagen samen met de Griekse autoriteiten de contingency measures alsmede de uitwerking van het automatisme invullen. De invulling van de contingency measures wordt hierdoor onderdeel van de eerste voortgangsmissie.

Als de Griekse autoriteiten met de instituties overeenstemming bereiken over het pakket aan hervormingen, over de invulling van de contingency measures en de werking daarvan, zal er een extra vergadering van de Eurogroep plaatsvinden op 28 april. Het is momenteel nog onbekend of deze vergadering doorgaat, maar als de vergadering plaatsvindt dan zal de Eurogroep, op basis van een positief oordeel van de instituties, een oordeel geven over het pakket aan hervormingen en de invulling en werking van de contingency measures. De Eurogroep zal dan een discussie voeren over de houdbaarheid van de Griekse schuld. Deze discussie is mede nodig met het oog op deelname van het IMF aan het programma. De Eurogroep zal zich houden aan de verklaring van de Eurogroep van 14 augustus 2015 en de Eurozone Top van 12 juli 2015, waarin staat dat de Eurogroep indien nodig, klaar staat om aanvullende maatregelen te overwegen om de bruto financieringsbehoefte van Griekenland op een houdbaar niveau te houden. De Ministers in de Eurogroep hebben de instituties mandaat gegeven om te starten met de analyses voor houdbaarheid van de schuld en de uitwerking van mogelijke schuldverlichtende maatregelen, binnen dit kader.

Voor het kabinet staat voorop dat er een geloofwaardig pakket met hervormingen zoals overeengekomen in het MoU wordt geïmplementeerd. Dit is cruciaal voor het herstel van het vertrouwen in de Griekse economie, maar ook voor de deelname van het IMF aan het programma. Het kabinet is van mening dat de contingency measures geloofwaardig moeten zijn en kan zich goed vinden in de introductie van een automatisch mechanisme waarna op basis van objectieve factoren zal blijken of de contingency measures nodig zijn om aan de primair saldo doelstelling in 2018 te voldoen. Als de instituties positief oordelen over het pakket aan hervormingen en de inhoud en uitwerking van de contingency measures, kan volgens het kabinet een discussie over de noodzaak van schuldverlichtende maatregelen plaatsvinden in lijn met de afspraken van de Eurogroep van 14 augustus 2015 en de Eurozone Top van 12 juli 2015. Tenslotte is betrokkenheid van het IMF voor het kabinet van cruciaal belang.

2. Thematische discussie: insolventie

In de Eurogroep is gesproken over een aantal principes dat door lidstaten gebruikt kan worden als handvat voor het verbeteren van nationale insolventieraamwerken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan beschikbaarheid van procedures voor tijdige herstructurering, effectieve toegang tot onderpand voor kredietverleners met zekerheden en heldere regels voor grensoverschrijdende insolventie. Dit is van belang voor alle lidstaten maar vooral ook voor de deelnemende lidstaten aan de bankenunie.

Het doel van de benchmark is landen te stimuleren de effectiviteit van hun nationale insolventieraamwerken te verbeteren, zonder deze te harmoniseren. Met een benchmark kan een duidelijk communiceerbaar doel worden gesteld dat kan stimuleren tot convergentie naar het beste voorbeeld, bijvoorbeeld qua snelheid, voorspelbaarheid en/of kosten van procedures. De Eurogroep heeft de Commissie opgeroepen om verder te werken aan het verbeteren van de onderliggende data. Goede data kan worden gebruikt bij het ontwikkelen van een methode waarop een benchmark op de nationale insolventieraamwerken kan worden toegepast. De intentie van de Eurogroep is opgenomen in het bijgevoegde statement1, de Eurogroep zal op dit onderwerp naar verwachting terugkomen in de herfst.

3. SSM, Jaarrapport en Nationale opties en discreties

Danièle Nouy, voorzitter van de Supervisory Board van de ECB, heeft in de Eurogroep het jaarverslag van het SSM gepresenteerd. In het kader van verantwoording over haar toezichttaken stuurt de ECB jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden aan de Raad, de Eurogroep, het Europees Parlement en de Europese Commissie. De ECB heeft eind maart haar verslag gepubliceerd waarin de ECB in gaat op de werkzaamheden in 2015 en een vooruitblik geeft op de werkzaamheden en prioriteiten in 2016. Danièle Nouy benadrukte met name dat er op het vlak van de opties en nationale discreties vanuit het SSM veel bereikt is afgelopen jaar (122 OND’s zijn geadresseerd) maar dat het een obstakel blijft voor het bereiken van een gelijk speelveld en dus meer moet gebeuren. Verdere stappen op dit gebied vereisen ook aanpassing van wetgeving. De Commissie zal hieraan werken en voorstellen doen die een gelijk speelveld in de bankenunie verbeteren.

4. Begrotingstoezicht

De Europese Commissie presenteerde de hoofduitkomsten van de notificatie van Eurostat van april 2016. De Eurogroep heeft op basis van deze cijfers kort stilgestaan bij de ontwikkeling van de begrotingssituatie in de eurozone. Hieruit blijkt dat Spanje en Portugal hun doelstelling voor het feitelijk tekort in 2015 in het kader van de lopende buitensporigtekortprocedure niet behaald hebben. Op basis van het stabiliteitsprogramma en de lenteraming zal de Commissie bepalen of verdere stappen noodzakelijk zijn. In juni zal de Eurogroep ook uitgebreider stilstaan bij de budgettaire situatie in de eurozone.

5. Terugkoppeling G7

Er heeft een korte terugkoppeling plaatsgevonden van de G7-bijeenkomst, die en marge van de IMF-Voorjaarsvergadering werd gehouden. In de G7 is onder meer gesproken over de mondiale economie en het internationale financiële systeem.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.